قدرت استفاده پرچم در پرستش

کشیش سیامک زرگری
13 اکتبر, 2013

چکیده موعظه

بهترین های خود را به حضور خدا تقدیم کن زیرا آنچه در ظاهر خود داریم نیز خدا را جلال خواهد داد.ما با رفتارهای بدنی خود میتوانیم پیغامهایی را بدهیم ایما اشاره های ما نیز حامل معنی است پس رفتارهای ما در جسم در حضور خدا میتواند او را حرمت دهد.در کلام خدا پرچ معنایی دارد و سمبل است .خدایی که رنگ ها را به زیبایی خلق کرده از طریق رنگ ها نیز جلال میابد اگر خدایی که موسیقی را خلق کرد و از طریق موسیقی هم جلال میابد. غزل غزلها2:4«مرا به یک میخانه بردند و زیر پرچم محبت ... »محبت مسیح که ما را پر میکند در حضور خدا مست روح خدا میشوم و چیزی نمیبینم جز پرچم محبت .سفید سمبل پاکی است.در کلام خدا میخوانیم خداوند پرچم پیروزی من است،وقتی پرچم ها را تکان میدهیم در واقع پیروزی خدا را اعلام میکنیم.شیطان اگر نمیداند در دل خود پیروزی خدا را حس میکنی در رفتار خود پیروزی ات در خدا را نشان بده.پرچم ها در جنگ ها بسیار معانی دارند و خدا حتی نام خود را به عنوان پرچم معرفی میکند.در اشعیا میگوید راه خدا را هموار کنید و علم خدا را آنجا بکوبید.هر نجات پرچم عیسی در قلب آن فرد کوبیده میشود و مسیح میگوید این خاک(قلب)مال من است و ما این را در شکرگزاری ها ستایش و پرستش ها نشان میدهیم که قلب ما برای خدا است.ایمان قابل دیدن نیست با پرستش های ما که بیرون میریزد قابل دیدن است.خدا میخواهد در عمل های ما پرستش های ما دیده شود.در کلام خدا میگوید تو برای آنان که تو را احترام میکنند پرچمی را برافراشتی تا در زیر پرچم تو از دشمن در امان باشند.این پرچم ها را شیطان باید ببیند که ما برای عیسی هستیم .خروج17:16 موسی گفت پرچم خدا را برافرازید تا دشمنان دیده و بگریزند.اگر دشمن زمینی فرار میکند به نام مسیح دشمن اصلی ما که شیطان است فرار خواهد کرد.در رنگ ها.....

اشتراک