قدرت خون مسیح و دريافت شفا در عشاء ربانی

کشیش سیامک زرگری
17 فوریه, 2013

چکیده موعظه

لاویان 14:48 «اصول طهارت ». کتاب لاویان کلا درباره ی عیسی مسیح است و سایه ای است از حقیقت عیسی مسیح و تمام قربانی ها و مراسم همه و همه از عیسی مسیح است سایه نمود وجود یک حقیقت است.این آیه تطهیر برص (کپک)را میگوید.وقتی در خانه ای کپک میدیدند و میگفتند طبق شریعت آن شخص نجس محسوب میشود و باید خانه را با تعمیرات تمیز میکردند اما نمیتوانستند سرخود به خانه برگردند بلکه باید کاهن را میاوردند که دوباره ربررسی کنند که دوباره به وجود نیاید و قوانین طهارت را انجام میدادند که دو تا گنجشک را میاوردند و یک ظرف آب را از آب روانی بر میداشتند و یک گنجشک را میکشتند و خونش داخل آب میریخت و این ظرف میشد آب و خون بعد با چوب زوفا گنجشک دوم را میاوردند میکردند داخل آن آب تا خونی شود و با چوب زوف میپاشیدند به قسمت کپک خورده و بعد افراد خانه میتوانستند بیایند داخل خانه و بعد گنجشک دوم را در بیابان پر میدادند.کلام خدا میگوید گناه مثل کپک نا عمق دل انسان نفوذ میکند تا مغز و استخوان و جراحت به بار می آورد .متی 10:29«آیا دو گنجشک را به یک فلس نمیفروشند؟لوقا12«آیا 5 گنجشک را به دو فلس نمیفروشند؟» در کتاب مقدس قربانی های زیادی بود و قانون بود اگر فردی فقیر بود و چیزی نداشت برای قربانی گنجشک میگرفتند و ارزان ترین قربانی گنجشک بود و خدا این را گذاشته بود تا قوم بتوانند قانون را انجام دهند......

اشتراک