قدرت رنجش همچون قلعه محکمی است که شيطان در زندگی ها ساخته

کشیش سیامک زرگری
12 مارس, 2017

چکیده موعظه

اولین چیزی که اعتماد را در خانواده ها بوجود میاورد احترام است.چیزی که در جامعه ی ما نیست.فحش دادن و بد و بیراه گفتن گویا مد شده در خانمها ادبیات تغییر کرده و زشت شده است!احترام میگوید در من ارزش هایی وجود دارد که به ارزشهای خودم احترام میگذارم.وقتی شخصی ارزشی در خود ندارد بقیه نیز برایش بی ارزش هستند.در روابط اولین اصل این است اگر شخص به تو احترام نمیگذارد در رابطه ات تجدید نظر کن.کسی که به ارزش های تو ارزش نمیگذارد را حواست را به او جمع کن.احترام صحبت از ارزشهاست.2-محبت اعتماد به وجود میاورد.محبت میکنم چون در درون من چیزی به نام محبت از خدا شکل گرفته زیرا به قدر کافی از خدا میگیرم.البته برای اینکه کمتر آسیب بخوریمچون آسیب موجببروزگناهانی است لازم است خوشیار باشیم.در شروع روابطی که نیاز به اعتماد دارد با محبت 100 درصد و با اعتماد 0 درصد جلو برو.قبلا فکرمیکردم محبت سوء ظن ندارد اما خدا گفت بله بی اعتمادی سوءظن نیست باید اجازه بدی اعتماد تو جلب شود بی محبتی گناه است اما بی اعتمادی گناه نیست پس باید با حکمت جلو بروی تا آسیب نخوری محبتت شکسته نشود و گناه نکنی.رنج های اینکه من محبت کردم و بی اعتمادی دیدم و اعتماد بی جا کردم،این پیغام برای چنین افرادی است که در اعتماد با هوشیاری جلو بروند.

اشتراک