قدرت روزه برای تبدیل شرایط

کشیش سیامک زرگری
12 می, 2013

چکیده موعظه

قوم خدا به خاطر عدم معرفت در حال هلاک شدن است نه خودشان را میشناسند و نه خودشان را باید من را بشناسند تا هویت خودشان را در من پیدا کنند.با تولد هر شاهزاده اقتدار با او متولد میشود.پس اگر ما فرزند خدا هستیم و تولد تازه داریم اقتدار با ما متولد شده است.کلام خدا میگوید باید ابتدا خودت آزاد شوی تا بتوانی اسیران را آزاد کنی.در برخورد هایت حرف زدنت باید مثل یک شاهزاده باشد.یک نا امید نزد تو بیاید از موضع ضعف صحبت نکنی بلکه دعا کنی از موضع اقتدار و این راه و رسم پادشاهی است که باید یاد بگیریم و بدانیم من در مسیح عیسی که هستم.روح خدا بر ما است چون فرزندان او هستیم و به ما اقتدار میدهد تا آن چیزی که باید باشیم بشویم.برای شدن احتیاج به مسح و قدرت خدا داریم .مسیح به عنوان پادشاه اسرائیل آمد قوم خدا را از اسارت نجات دهد موسی ،کوروش،قوم را از اسارت بیرون میاوردند.مسیح قبل از شروع پادشاهی روحانی اش بر روی زمین موعظه کرد پادشاهی خدا اکنون می آید.ان قریب اتفاق می افتد.لوقا4 و روح عیسی را به بیابان برد.مسیح هنوز پادشاهی اش را شروع نکرده است. و مدت 40 روز ابلیس او را تجربه کرد.عیسی روزه بود.در پادشاهی اجازه نداری از قدرتت سو استفاده کنی.آنچه هستی باش و هر طور خدا تو را میبیند همانطور خود را ببین.ماسک ات را زمین بگذار و احتیاج نیست کس دیگری باشی خودت باش.در وسوسه مال نیفت و حواست باش در به دنبال بدست آوردن قدرت نباشی زیرا همه در دست شیطان است و به هر کس بخواهد میدهد.شیطان چیز مفتی به تو نمیدهد.و عیسی به قوت روح از بیابان خارج شد.روح خدا او را برد اما بعد از پیروزی با قوت خارج شد به جلیل برگشت رفت کنیسه در آنجا اشعیا61 روح خدا بر من است و مرا مسح کرده تا پادشاهی کنم و از سال پسندیده ندا دهم را خواند.خدمت عیسی با آزاد کردن و شفا دادن آغاز شد

اشتراک