قدرت محافظت از شالوم در زندگی

کشیش سیامک زرگری
18 مارس, 2018

چکیده موعظه

مزمور51:12 «شادی نجات را به من باز ده و به روح آزاد مرا تایید فرما ».آن پرستش ها،آن تجربیات،آن رویاهایی که با تو داشتم!خدایا شادی من رفته به من بازگردان!ایمانداران بسیاری هستند که فقط راجع به درد هایی که دارند حرف میزنند و شادی خود را از دست دادند.خدایا به من تایید بده که مرا بخشیدی و مرا ازاد کرده ای.خیلی وقت ها خدا را مدام تجربه میکنیم اما نمی ماند و زود میگذرد و شادی آن به خانه نمیرسد و دزدیده میشود زیرا دادم حواسمان نیست و آن را حفظ نمیکنیم.یک آن غفلت شادی خدا دزدیده میشود و کار شیطان همین است.این شالومی را که به هم میدهیم ما باید پاسبانی کنیم و افکار سلامتی را در مسیح عیسی محافظت کنیم.برای چی ما نداریم؟آیا نداریم چون به ما داده نشده است؟حاشا!!چونکه خدا میدهد اما ما غفلت میکنیم به خاطر رفتار هی زمینی و انسانی و طرد شدگی ها و دلشکستگی ها از دست میدهیم هر آنچه خدا به ما داده است.مسح خود را محافظت کن.هوشیار باش چه اتفاقی می افتد دعا کن روزهای خدا و روزهای شریر را بشناسی.خدا به ما اقتدار میبخشد که شالوم خدا را محافظت کنیم.فقط نمیتوانیم دائم انتظار داشته باشیم خدا بدهد ما نیز در حفظ آن سهیم هستیم.داوود به خدا میگوید دل طاهر به من بده مرا ببخش و مرا پاک کن در واقع تمام چیزهایی که شادی اش را میدزدد را از خدا میخواهد از او دور کند چون میداند چی باعث شد شادی اش دزدیده شود!وقتی شادی نباشد ناامیدی و ترس و غم و یاس می آید.چگونه شالوم را حفظ کنیم؟برای همین کلام خدا بارها تکرار میکند حواست به دلت باشد حواست به افکارت باشد حواست به روابطتت باش و ما را هوشیار میکند.آنچه که مواظب نباشیم شالوم را میدزدد.ما در عیسی مسیح اقتدار داریم تا هر چیزی که بخواهد به شالوم تونگاه کند دست ناپاک به شالوم تو بزند به نام عیسی بایست و با اقتدار فرمان بدهی از شالوم من دور شو.,,,,

اشتراک