قدرت کلام شفا

کشیش سیامک زرگری
17 می, 2020

چکیده موعظه

قدرت کلام شفا:

کلامی که ایمان تولید میکند امید و انگیزه برای زندگی است،کلامی که بلند میکند و زخم ها را پانسمان میکند.این کلام قدرت دارد.امثال 18:20«انسان نتیجه ی حرفهایی که میزند را خواهد دید،موت و حیات در گرو زبان است»شیطان با قدرت زبانش از همه چیز از افراد مختلف حتی ایماندار استفاده میکند تا بر ضد تو حرف میزند و این کلام قدرت دارد.حواسمان باشد ناخواسته ابزار دست شیطان نشویم.از کلام ما استفاده نکند!اگر کلام قدرت نداشت شیطان از طریق زبان نمیامد سراغ عیسی و حوا تا فریب دهد.شیطان خوب میداند قدرت در کلام است زیرا خودش در آسمان بود وقتی خدا به قدرت کلامش خلق میکرد.وسوسه قدرت کلام است،گاهی تصویری نشان میدهد که آن هم قدرت درد زیرا در هر تصویری نیز پیغام و کلامی نهفته است.دنیای تاریکی و جادوگری و فالگیری به قدرت کلام خیلی واقف هستند.ما ایمانداران نیز باید به قدرت کلام تشویق و بنای تسلی در خدا واقف باشیم.پس وقت هایی که زبانت به خطا میخواهد باز شود سکوت کن و کلام شفا جاری کن.کلام شفا هر خمیدگی را به راستی هر ناامیدی را به امید تبدیل میکند.ایمان اعلام کردن است و هر اعلامی با زبان است.برای آنچه دعا میکنی قسمتی اعظمی از آن در گرو قدرت زبان تو است که کلام نیکو گویی و خلق کنی.به جز دعا تو نیز باید کلام همان چیزی را که از خدا حمایت میخواهی باید اعلام کنی(خدایا من کلام امید را اعلام میکنم تو نیز پشتش بله بگو)مرقس11:23«شرح حال درخت انجیر است.عیسی کلامی را میگوید و اتفاق میفتد و درخت میخشکد .عیسی گفت به خدا ایمان آورید زیرا هر که به این کوه گوید منتقل شده و دریا افکنده شود و در دل خود شک نداشته باشد و یقین داشته باشد آنچه گوید انجام خواهد شد.عیسی در اینجا قدرت خلق کلام را میاموزد.آیا ما چیزی عجیب الخلقه خلق میکنیم یا امری درست را؟ایمانی که از طریق شنیدن انجام میشود ایمان است آنچعه تجربه میکنیم و لمس میکنیم یقین است.یوحنا 10:38«عیسی میگوید او کیست اما کسی باور نمیکند.حرف میزند اما در مردم ایمان تولید نمیکند.هر گاه به حرفهای  من ایمان نمیاورید به اعمال من ایمان بیارید تا یقین کنید پدر در من است و من در پدر.ایمان شما باید به یقین تبدیل شود.ایمان تو باید تجربه شود.شیطان اگر نتواند با کلام تو را فریب دهد بعد سراغ عمل میرود که با تجربیات تو را در فریب اندازد.از این رو هرکاری میکند درباره چیزهای نیکو دهانمان بسته باشد و در چیزهای بد دهانمان باز باشد.به زندگی ات نگاه کن:آیا مطابق هر آنچه گفتی بر تو رخ نداده؟ما با آرزو هایمان دریافت نمیکنیم بلکه با ایمان خود دریافت میکنیم.,,,

اشتراک