قلبی موافق قلب خدا

کشیش سیامک زرگری
6 سپتامبر, 2015

چکیده موعظه

پیروزی همشه جلو رفتن نیست،پیروزی سر پا ایستادن هم هست.هنوز قوت خدا در ما است و این خود پیروزی است که استخوانهای خشکیده ی ما در خدای زنده امید دارد.در ادامه ی 10 مورد برای داشتن یک ساعت دعای کامل خواهیم بود.اگر هر کدام از این ده مورد را در 6 دقیقه انجام دهیم یک ساعت دعای کامل،قوی خواهد بود که قادر است از آن دعا کارهای عظیمی کرده شود.7 مورد را دانستیم و اکنون مورد هشت را میخوانیم:8- سرود  :افسسیان5:18«مست شراب نشوید بلکه از روح القدس پر شوید زیرا شراب شما را به سوی اعمال زشت میکشاند بلکه با مزامیر و سرود ها پر شوید »سرود باید در دعاهای ما وارد شود .نه به این معنی که موسیقی پرستشی بگذاریم،در وسط دعا خودت از مزامیر استفاده کن و با آن سرود برای خدا بخوان.سرود تازه خواندن یعنی چه؟یعنی حتما باید شاعر باشیم؟وقتی در حضور خدا هستیم اگر از مزامیر استفاده کنیم و شروع کنیم به زمزمه کردن،روح خدا آهنگ آن را خواهد داد تا برای خدا سرودی تازه باشد.خود واژه ی مزمور یعنی سروده،و خود دارای نظم و آهنگ است.وقتی مزمور را میخوانی روح خدا بر تو خواهد ریخت و همان را بعنوان یک سرود به خدا تقدیم خواهد کرد.شروع کن از مزامیر برای خدا سروده بخوان.آن را در دعای خود وارد کن.در روح دعا کنید.اگر میخواهی در دعا رشد کنی باید اجازه دهی از عقل عبور کرده و در روح سرود بخوانی پس اجازه بده با کمک روح خدا از طریق مزامیر به سرود های تازه برای خدا برسی.اولین چیزی که در خلقت خدا اتفاق افتاد خلق فرشته هایی بود که برای خدا سرود ستایش و تسبیح میخوانند.فرشته هایی که همه با هم یک صدا بدون آنکه از خدا یاد گرفته باشند شروع کردند به سرود و پرستش برای خدا پس پرستش اولین عمل در خلقت بود.وقتی به خدا میگویی تو تنها امید من هستی غیر ممکن است خدا امید ندهد اگر به خدا بگویی تو تنها کمک کننده ی من هستی خدا محال است به تو کمک نکند.وقتی در سرود مزامیر خود به خدا میگویی خدا شبان من است یعنی تو به فکر تمام نیاز های من هستی.و خدا تو را شبانی خواهد کرد .او برای همه درد های تو شفا خواهد بود.سرود قدرت دارد و تاثیر میگذارد از این رو کلام خدا میگوید مست شراب نشوید چون شما را به اعمال زشت میکشاند.,,,,,,,,,,

اشتراک