محافظت از خود و مقاومت با ابليس

کشیش سیامک زرگری
8 جولای, 2018

چکیده موعظه

یک مرد خدا میتواند سرزمینی را متحول سازد.دعای مسیحیان بسیار مهم است.سرزمین ما از بعد روحانی باید آزاد شود.باید آسمان ایران آزاد شود.خاصیت شیطان این است وقتی نخواهد از چیزی استفاده میکند مثل یک دستمال میاندازد دور ومنتظر نفر بعدی است.همه ی ما دورانی که در زمان تاریکی بودیم این را تجربه کردیم.خدا از طریق ما روی زمین عمل میکند.خدا هیچ کاری روی زمین انجام نمیدهد مگر با میل و اراده انسان انجام شود.ایران به یم شخص نه بلکه به یک نظام نیاز دارد اما نه یک سیستم دیکتاوری جدید از سوی شیطان!بلکه تصمیم خدا بیاید.در عین اینکه ما برای آسمانی روحانی ایران دعا میکنیم شیطان نیز سیستم خود را برای حکومت طراحی کرده است.پس باید دعا کنیم یک فرد دردمند و دلسوز که برای این مردم قلب داشته باشد.شیطان میداند در دعای متحد قدرت بسیاری است پس تمام سعی خود را میکند که مسیحیان با هم ارتباط نداشته باشند.دعای ما قدرت خاصی دارد دعای مردم ما برای همین سرزمین نقش بسیاری دارد .وقتی دعا میکنید فوری جنگ روحانی می آید دقیقا نشانگر همین قدرت است.سر این سرزمین ملعون است پس هرچه که می آید از لعنت است آمین که خدا سران سلامت برای ما بفرستد.بیشترین اسامی خدا که به قوم اسرائیل خود را معرفی میکند در این بعد سوم امنیت است.وقتی خود را صخره میگوید.او قادر مطلق (که امنیت میدهد)است.خدای زور آور(که ترسی نیست).خدای لشگر ها.یکی از اسامی خدا در این معانی «یهوه شامار»خدای امنیت دهنده است.مزمور23:5«خداوند شبان من است/سفره ای در حضوردشمنانم برای من میگسترانی،سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است»این مزمور فقط راجع به مراتع سبز و نزد آب های روان و آرامش صحبت نمیکند بلکه در عین حال از وادی تاریک موت،دشمنان نیز صحبت میکند.............

اشتراک