مديريت بحران در جنگهای روحانی – قسمت سوم

کشیش سیامک زرگری
25 ژوئن, 2017

چکیده موعظه

در کتاب امثال میگوید با حسن تدبیر جنگ باید کرد و بی حکمت به جنگ نرو.در عین هر درخواستی که از خدا داریم باید دعا کرد که خدا مدیریتی نیز به ما عطا کند که بتوانیم برکتهایمان را نگه داریم.در جنگ ها نمیتوان فقط داد و فریاد کرد و مشت در هوا کوبید!با حسن مدیریت باید جنگ کرد.کار شیطان بحران تولید کردن است.خدا درد را به ما نمیدهد اما اجازه میدهد متوجه شویم.اما وقتی درد می آید آلارم است که آن رسیدگی کنیم درد است که یک مشکل را به ما خبر میدهد.پس وقتی در بعد روحانی درد می آید خبری است که باید سریع مدیریت بحران کرد و آن را حل کرد.خدا اجازه میدهد درد ها را تجربه کنیم تا به استاندارد برگردیم و میخواهد مدیریت بحران کنیم(در گناه توبه کن/عذرخواهی کردن/)کار روح القدس همین است که در مدیریت بحران به ما کمک کند تا حواسمان به تصمیم ها و قدم هایمان باشد اگر در مشارکت با او باشیم میتوانیم مدیریت از آسمان را دریافت کنیم.کسی که مدیریت بحران میکند حکیم تر از شیطان خواهد بود و شیطان این را میفهمد که هرچه بهم بریزد فرد حکیم به نفع خودش تمام خواهد کرد.هر وقت گناهانت به یادت می آید بگو خدایا شکرت که این را بخشیدی و این را هم بخشیدی!اینطور در شکرگزاری رشد کرده و نقشه شیطان را هم خنثی میکنی.وقتی بر تو حمله میشود با حکمت طوری واکنش بده که بر ضد حمله کننده شود.به همین دلیل میگویم در کشتی گرفتن با شیطان ضعف نشان نده و آشیل خود را به او نشان نده.نباید بگذاریم از شرایط عادی به تنش تشنج بحران و مرگ برویم بلکه باید بگردانیم تا به ایده آل.البته این را باید گفت که در مدیریت نمیخواهیم شرایط را به شرایط اولی برگردانیم چرا که شرایط اولیه آنقدر خراب بوده که کار به بحران و تهدید بکشد.باید طریق جدید را کشف کنیم و وضع را در آن شرایط جدید که ایده آل است برسیم نه همان ایده آل اولی که نقطه ی شروع درد شده است.و برای بردن این کشتی به ساحل امن و صخره ی محکم باید از آسمان حکمت گرفت.چه بسا اصلا از ابتدا ایده آلی در میان نیز نبوده باشد که مار به تهدید و تشنج رسیده است.یکی از عوامل بروز بحران (که قدرتش بالاتر از شرایط ایده آل است)قدرت زبان است.حتی زندگی در صخره باشد نیز زده میشود اگر حواست به زبانت نباشد.

اشتراک