مديريت بحران در هنگام جنگ روحانی

کشیش سیامک زرگری
11 ژوئن, 2017

چکیده موعظه

انجیل مسیح میگوید برای پادشاهی خدا این هدف دعا کنید ای پدر من که در آسمانی،پادشاهی تو بیاید.تمام پیغام انجیل صحبت از پادشاهی است.پادشاه با پادشاهی ارتباط دارد پس وقتی از پادشاهی حرف میزنی او را پادشاه میخوانی و دعوت میکنی.اما ما اینکه ملکوت و پادشاهی چه خصوصیاتی دارد را نمیدانیم.ما کجای ملکوت هستیم را نمیدانیم و اینکه ارتباط ملکوت خدا و روح القدس چیست؟مکاشفه میگوید در اورشلیم آسمانی در انتهای همه چیز آنجه نه درد نه گریه نه گله نه غم و.. وجود ندارد وآنجا همه چیز عالی است.خدا میخواهم این پادشاهی تو بر زمین بیاید.خدا فقط نمیخواهد بعد از مرگ خود وارد آن ملکوت شویم بلکه میخواهد این ملکوت روی زمین باشد و در آن شالوم زندگی کنیم.پیغام پادشاهی:بروید به مردم تشویق کنید خبر خوش را بدهید خبر پادشاهی خدا را بدهید 1-اسیران آزاد میشوند 2-مریضان شفا میابند. 3- دیوها بیرون رود(علامت پادشاهی خدا).مگرمیشود در پادشاهی ای باشی که پدر او نان حیات است و تو گرسنه باشی؟در تمام ایام خود ندیدم پسران مرد عادل گرسنه بمانند.پولس میگوید در این پادشاهی فقط خوردن و خوابیدن نیست بلکه عدالت سلامتی و خوشی روح القدس است.عدالت یعنی هر چیزی در جای خود ایستاده است .عدالت ما مسیح است جایی باید بایستیم که عیسی ما را برایش فراخوانده است.سلامتی یعنی هر چه در سر جای خودش باشد درست کار میکند و در نیکویی استنتیجه ی عدالت و شالوم خوشی در روح است.کلام خدا میگوید پدر ملکوتش را به عیسی سپرد،بعد از رفتن عیسی به آسمان تمام قدرت ملکوت را به روح القدس میدهد و روح القدس ما را در این ملکوت صاحب مالک و وارث میکند.آنچه برای یک زندگی پیروزمند لازم داری به تو داده شده است و او روح القدس است.کجاست قدرت روح امروز در ما؟زندگی درمانده و پر از حسرت و بیماری و غم؟تا از روح متولد نشویم وارد این پادشاهی نمیشویم.دیدن این پادشاهی با ورود به آن فرق دارد.خدا ما را در پادشاهی خود وارثان کرده است.اعمال 1:4.عیسی به شاگردان گفت کاری نکنید و منتظر قول رحمت و هدیه ی پدر باشید.یک سورپرایز عالی.تا روح خدا نیامده تصمیم به هیچ کاری نگیر تا روح القدس بیاید.ما نباید کای کنیم خدایا تا روح تونیاید از اینجا نخواهم رفت.دست ایماندار باید از آن شفا جاری شود.وظیفه ی ما شفاست.آنجا عیسی گفت هر دیو هر قدرت تاریکی را بیرون کن و در عوض شالوم مرا جاری کن.بیشتر از پانصد نفر مسیح را دیدند و با او تجربه داشتند.

اشتراک