مديريت جنگهای روحانی قسمت دوم

کشیش سیامک زرگری
18 ژوئن, 2017

چکیده موعظه

باید یاد بگیری حکم کردن را در آن محیطی که خدابه تو داده است باید اعلام کنی اینجا من در خدا حاکم هستم.در روزهای شریر باید چه کنیم؟ما در مسیح نمیرویم پیروزی را دریفات کنیم ما در مسیح پیروز هستیم از پیش،ما فقط آن را اعلام میکنیم و دریافت میکنیم.امثال 18:20«فکر ها به مشورت محکم میشود با حسن تدبیر جنگ نما.»یعنی جنگ با مدیریت درست داشته باش و فکر خودش میدان جنگ است.با تئبیر باید جنگ کرد .جنگ را باید مدیریت کنی و در فکر آن را کنترل کنی.جنگ یک بحران است و بحران آن چیزی است که یک فرد را تهدید میکند و هر آن ممکن است متلاشی شود.وقتی بحران و جنگ می آید همه را تحت شعاع قرار میدهد.گاهی به ایمان بحران وارد میشود اگر مواظبت نکنی ممکن است سقوط کنی.امثال24:6«زیرا باید با حسن تدبیر جنگ کرد »حسن یعنی اندیشه و فکر درست.فکر حکیمانه!عیسی مسیح برای شیطان تهدید است و اکنون ما در مسیح پادشاهان هستیم و برای او هر کداممان یک بحران هستیم.ما باید در اینجا ایماندار حکیم باشیم!در نمودار بحران:
شرایط کاملا عادی(ایده آل/شالوم): وقتی چیزی مناسب و ایده آل است و همه چیز خوب است.افکار آروم است و استراحت است(معمولا شرایط ایده آل در معرض تهدید است).افکار خدا برای ما افکار سلامتی است پس ما باید ایده آل خدا استاندارد خدا و شالوم او را میشناسیم.وقتی کلام خدا میگوید نمیشود آتش را در آغوش گرفت و نسوخت!شرایط ایده آل شرایط شالوم است.پس ما باید استاندارد های خدا را بشناسیم.ما در حکمت رشد میکنیم حکمت انتها ندارد فارغ التحصیلی ندارد.خود عیسی در حکمت و در قامت رشد میکرد.در بین سن و سال و حکمت باید تناسب وجود داشته باشد.حکمت هنر درست زندگی کردن است تا در زیر چتر و امنیت و شرایط ایده آل خدا قرار گرفت.باید از کلام خدا پر شد تا به تو کمک کند شرایط شالوم را بفهمی و آنجا خدا سینه سپر میکند.قانون عدالت این است اگر در عدالت بیفتی بلند خواهی شد.دلی که در خداست بلند خواهد شد.آنانی که به عدالت میکارند به سلامتی دروخواهند کرد.وقتی میفهمی در عدالت خدا کی هستی کبریت خطرناک برای شیطان هستی پس جنگ روحانی و تهدید شروع میشود و این پیغام خوبی است.شیطان از کسانی که میترسد با آنها میجنگد .تلاش شیطان این است آنچه خدا داده خراب کند.به همین دلیل یکی از نامهایش الهه هرج و مرج است و دیابلوسی میکند.مرحله بعدی تنش است.تنش یعنی درد.تهدید جدی تر شده است.در مدیریت بحران بعد از ایده آل زمانی که حس میکنی چیزی شرایط ایده آل تو را بهم میزند تنش است و باید سریع بهش رسیدگی کنی تا این درد(خشم.روابط و...) به عفونت تبدیل نشود.شیطان میل ما را برای شاد بودن و لذت بردن میزند.شخص ایماندار باید خودش را دوست داشته باشد به تبع خدا را دوست داشته باشد آنگاه میتواند دیگری را دوست بدارد.اگر به درد و تنش جواب ندهید وارد تشنج میشود.(تشنج زمانی است که فرد تب و لرز میکند هذیان میگوید)زمانی که حرف شالوم در ما نیست و چرت و پرت و هذیان میگوییم شروه مرحله تشنج است و مطابق آنچه از دهانمان بیرون بیاید بر تو حکم میشود.آنقدر فشار میدهد تا یک حرفی بزنی که بر تو حکم شود.پیغام تشنج این است که فرد دیگر کنترل بر خودش ندارد ،خشم های شدید،واژه های ناهنجار،رفتارهای شدید و کنترل نشده.نتوانست کنترل بحران کند و وضعیت را از درد به شالوم برگرداند بلکه رها کرد،پیشروی کرد و حالا تشنج است.تشنج را نتواند کنترل کند

اشتراک