مراسم تاجگذاری

کشیش سیامک زرگری
26 جولای, 2020

چکیده موعظه

ما در مسیح پادشاهان هستیم.تمام پیغام عیسی دعوت به پادشاهی خدا بود.کلام خدا به یوشع میگوید یوشع نه به چپ نه به راست نگاه نکن.خدا میخواهد ما را از مسیر های عالی به راه های عالیتر ببرد.خدا از ما میخواهد نه در گناه باشیم نه کار خوب خارج اراده  ی خدا کنیم بلکه تنها مستقیم در راه خدا برویم.آنچه در دنیای دیدنی هست،در دنیای نا دیدنی برنامه ریزی میشود پس باید با ایمان ببینی و با ایمان اعلام کنی تا دریافت کنی.ما بعنوان پادشاهان اجازه نداریم هر طور میخواهیم دهانمان را باز کنیم و سخن بگوییم بلکه باید حکیمانه حرف بزنیم.دیدن پادشاهی یک چیز است،وارد شدن در باغ و دریافت تمام نعمت های در باغ ملکوت خدا یک چیز دیگری است.کلام و روح خدا با هم در ما کاری میکند که ژنتیک خدا را در ما و در زندگی ما فعال میکند آن ویژگی سلطنتی در زندگی ما فعال میشود تا ملکوت خدا را دیده و وارد آن شویم.تمام پیغام عیسی پادشاهی بود.ما به چه ایمان آوردیم؟فقط اینکه خدا گناه ما را بخشید؟پس پادشاهی چه میشود؟پادشاهی خدا با بخشش گناه شروع میشود اما همینجا تمام نمیشود.کلام خدا چون بذری است که خدا در دل ما میکارد،کسی که مفهوم کلمه ی ملکوت را نفهمد شریر آمده آنچه در دل او کاشته شده است را میدزدد و این همان زمینی است که سر راه است.چرا در زندگی ات این همه وعده کاشته شده یکی از آن ثمر نداده؟زیرا این بذر دزدیده شده است.گوش های ما پر از صداهایی است که صدای خدا در آن گم میشود و پیام خدا دزدیه میشود.بذر دوم کلام قاطی است یکم از دنیا یکم از خدا و از این رو ظاهر جمله خیلی زیبا است اما ثمره ی آن از ملکوت نخواهد بود.کلام زنده است و قدرت دارد و وقتی اعلام میشود از بین نمیرود،هوا نیست پوچ نیست،خلا نیست کلام در جلو در دنیای روحانی میرود مینشیند منتظر تو و کسی که بر او کلام راندی.زیرا سرعت صوت از حرکت تو بیشتر است.باید یک کلام مخالف آن و قوی تر از آن اعلام کنی تا اثرش از بین برود.اگر شخصی انسانی حرف منفی میزند و انسانی پس میگیرد این مساوی میشود،باید کلامی قوی تر بیاید تا باطل کند و هیچ کلامی قوی تر کلام خدا نیست. برکت و لعنت در زبان تو است.پیدایش 1:26«انسان شبیه خدا خلق شده است.یوحنا 1: در ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.خدا و کلامش یکی است و مقتدر است وقتی میرود بی ثمر بر نمیگردد زیرا انگار خدا خودش رفته که بی ثمر بر نمیگردد.اگر ما شبیه خداییم و خدا لوگوس است پس من و کلامم یکی هستیم.کلام تو به تو شخصیتت را معرفی میکند.امثال 18:20«دل آدمی از میوه ی دهانش پر میشود.دل سمبل فکر احساس و اراده ی ما است که شخصیت و روان نیز نام دارد.انسان از زیادتی دل حرف میزند و محصولش را خواهد دید/اشعیا 57«خدا که آفریننده ی(بارا:چیزی که وجود ندارد اما خلق میشود) ثمره ی لب ها است »آنچه دوست داری را از طریق گقتن کلام شروع کن به خلق کردن.اگر چیزی خلاف کلام خدا اعلم کنی تاثیر کلام خدا را در زندگی ات خنثی میکنی.کلام منفی برکت ها را میدزدد.,,,,,

اشتراک