میخواهم دوست تو باشم ای خدا و بابایم

کشیش سیامک زرگری
8 فوریه, 2015

چکیده موعظه

نیاز ها زیاد است.بارها در تمامی سالها وقتی دیدیم زندگی خود را،همیشه لیستی بلند بالا از نیازهای خود داریم مخصوصا کسانی که زیاد برای دیگران دعا میکنند میگویند ای کاش من مقامی داشتم که میتوانستم نیاز های این افراد را حل کنم اگر کسی به یک امضا نیاز دارد یا کار نیاز دارد برایش فراهم کنم.این خیلی خوب است .وقتی تو دعا میکنی دعای تو بالا میرود به سمت کسی که قدرت جهان زیر دستش است و هر چیزی از بالا اتفاق میفتد و مهم نیست آن شخصی که روی زمین میخواهد کاری انجام دهد با تو موافق است یا مخالف زیرا آن کسی که از بالا دستور میدهد هر زانویی باید در مقابلش خم شود.پس در واقع آن چیزی که خدا میخواهد ما داخلش باشیم ورای قدرت ها و ریاست های این حکومت ها است.چون آنها هم برای انجام وظیفه ی خود به مسح و قوت نیاز دارند.پیغام خدا این است که دعای مرد و زن عادل در عمل قوت بسیار دارد قدرتی که وقتی به آسمان میرود از آسمان نیز بر زمین جاری میشود و خدا به فرشته هایش میگوید بروید پایین و عمل کنید.دعای کامل اینگونه است:1- دعای ما دعایی باشد که با پرستش شروع شود .مسیح با ای پدر ما دعای ربانی خود را آغاز میکند دعایی که وقتی به حضور پدر میروی هیچ چیزی برای به حضور رفتن او مانع نباشد.پرستش یعنی من خدا را میشناسم و بر اسا آنچه او را میشناسم او را تمجید کنم،تو خدای رحمتی من رحمت تو را میستایم وقتی شروع به پرستش خدایی که میشناسی میکنی از همین جا است که آنچه باید در زندگی تو رخ دهد ،رخ میدهد.وقتی میگویی خدایا تو قدوسی تازه میفهمی وضع تو درست نیست و توبه از اینجا میاید.برای همین مسیح میگوید با فکر توبه حضور پدر نرو بلکه با پرستش به حضور خدا برو آنجا میفهمی برای چه چیز باید توبه کنی برای چه چیز باید شکرگزاری کنی و تمام موانع را بر میدارد با روحیه پدری برو .2-در حضور خدا آرام باش:خدایا تو را برای خودت میخواهم نه برای هیچ چیز دیگری.بیاییم خدا را برای نیکویی هایش بپرستیم و تمجید کنیم و در حضورش استراحت کنیم راجع به خدا فکر کن و اجازه بده خدا فکر تو را پر کند.3-اعتراف:هم نظر شدن با خدا.وقتی خدا میگوید تو گناه کردی بگو خدایا حق با تو است درست میگویی و این یعنی اعتراف که خدایا من با تو سر موضوعی به اشتراک نظر رسیدم حق با تو است من باید طور دیگری عمل میکردم.وقتی خدا روی یک قسمتی دست میگذارد و میگوید شایسته ی تو نیست اینگونه باشی بگویی بله خداوندا حق با تو است.هیچ توبه ای به ثمر نمیرسد اگر با خدا ابتدا به تفاهم نرسی.اول باید قبول کنی خدا درست میگوید تا بعد بخواهی توبه کنی.توبه تو سر زدن نیست!وقتی با خدا تفاهم پیدا میکنی و با قلبت عذرخواهی میکنی توبه انجام شده است.,,,,,,

اشتراک