نبوت فرصت خدا برای تبدیل زندگی است

کشیش سیامک زرگری
10 نوامبر, 2013

چکیده موعظه

خدای ما خدایی است که با ما سخن میگوید و افکارش برای ما سلامتی است وقت هایی که گیج هستیم و دور خود تاب میخوریم و اگر به گذشته برگردیم هیچ وقت یک سری کارها را نمیکردیم یا برعکس چیزهایی را که اگر زودتر میفهمیدم و انجام میدادیم بهتر بود.کار نبوت همین است که از عطایای خدا است که خدا با ما صحبت کند و طرح خود را با ما در میان بگذارد.پولس رسول تنها با یک پیغام نبوتی عوض شد و به پولس تبدیل شد.اعمال رسولان 9.پولس قبل از ایمان خود اسمش سولس بود خدا اسم او را عوض کرد در جاهای مختلفی از کتاب مقدس خدا این کار را میکند مثل یعقوب که او را اسرائیل نام نهاد.درحالیکه سولس در حال دعا بود و با خدا صحبت میکرد، شاگردی به نام حنانیا بود خداوند در رویا به او گفت(خیلی اوقات پیغام ها یا در خواب رویا و از صدای روح می آید)دعای سولس را به حنانیا گفت و اینکه او نزد خدا پذیرفته و برگذیده شد.حنانیا نزد سولس رفته و مطابق خواست خدا به او میگوید.خدا دنبال افرادی است که از خود دیگر بریده و ناامید شدند چون جلال خدا در این آدم ها نمایان میشود.خواهر برادر های ما را مسیح انتخاب میکند و اگر امروز نتوانیم کنارشان بنشینیم خدا در آسمان ما را ملزم خواهد کرد.اول قرنتیان 14:3«اما آنکه نبوت میکند مردم را تشویق بنا تسلی میگوید»پس اگر خدا با تو صحبت میکند گوش کن حتما نباید علمی از غیب باشد.اگر یک نفر عطایی دارد که میتواند آینده ای را بگوید آمین آن مسح بیشتر در کنار نبوت است اما نبوت صرفا سخن خدا است به جهت تشویق بنا تسلی.نبوت ها گاه مخفی های قلب دیگری است که سخن گفته میشود تا او را بنا کند و نجات بخشد.نبوت سخن گفتن خدای حقیقی است.کلام خدا میگوید نبوت ها را خار نشمارید فکر کنید دعا کنید اطاعت کنید چون خدا مطابق نیازتان با شما صحبت میکند.اگرنبوت خدا را میشنوی و بی حرمت میکنی انتظار نداشته باش وقتی دعا میکنی پاسخی دهد.وقتی به کسی میگوییم یک لیوان آب بده و چندبار میگوییم ،دفعه ی بعد دیگر چیزی نمیگوییم.شاید نبوت گاهی داروی تلخ باشد اما بی شک به جهت سلامتی ما است.آن چه میشنوی را فکر کن و دعا کن ببین خدا در چه نیاز ات با تو سخن گفته است.نبوت ابزار شخصی نیست یعنی برادر برای ما دعا کن..........

اشتراک