نقش زنان و مردان ايمان در پادشاهی خدا

کشیش سیامک زرگری
18 سپتامبر, 2016

چکیده موعظه

خانواده ای که در آسمان از آن صحبت میشود از اعتبار آسمان برخوردار است زیرا در آسمان شناخته شده است.در جنگهای روحانی خیلی مهم است فرد بداند این خانواده نزد عیسی اعتبار دارد یا نه.هر پادشاهی برای خود نظامی دارد و یک سری اصول و قوانین وجود دارد که پادشاه آن را وضع میکند و انتظار دارد مردم آن قلمرو از این پادشاه و قوانینش پیروی کنند.خدا آدم و خانواده را به حکمت خلق نمود و اگر خدا خانه را بنا نکند بنایان زحمت بیهوده میکشند.در این پادشاهی است که خدا میخواهد ما را برکت دهد.برای دعا کردن برای خانواده ات از مسیح سوال کن چگونه باید دعا کنی.مزمور 91«در زیر چتر قادر مطلق بروی در امنیت خواهی بود»نمیتوانی بیرون از سنگر باشی و در امنیت باشی باید در این چتر و نظام باشی.کسی که بخواهد در امنیت باشد باید در نظم الهی باشد.پس مسیح میگوید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد.جالب است کل دعای ربانی به جز دو قسمتش .(گناهان ما را ببخش/ما را از شریر رهایی ده) به استاندارد خلقت در باغ عدن بر میگردد.طرح حدا پادشاهی آدم بود بر تمام زمین نه  بر آدم!وقتی حکومت آدم بر آدم آمد پادشاهی خدا رفت بیرون.وقتی مردم خودشان بر خودشان حکومت میکنند خودشان نصب میکنند عزل میکنند این حکومت مردم بر مردم باعث میشود خدا کنار برود و خدا گفت در این نوع حکومت بلایی به شما میاید که بگویید ای کاش پادشاه نمیداشتیم.,,,,,,,,,,

اشتراک