نگاهی به زندگی روت

کشیش سیامک زرگری
12 جولای, 2015

چکیده موعظه

زندگی همه ما پر از نشیب و فراز است.یکی میگفت اگر میخواهی خدا را بخندانی برنامه ای که برای زندگی ات ریختی را  به او نشان بده.زیرا طرح های خدا برای ما بسیار متفاوت است.شیطان نمیتواند نجات ما را بگیرد،اما ما را با مسائل جانبی که چندان مهم نیست و تاثیر ابدی ندارد آنقدر درگیر میکند که زندگی ما را از ما بدزدد.شیطان گیجی میدهد تا تاثیرگذاری ما را بدزدد.بله مسیح هم میگوید در زندگی مشکلات خواهی داشت اما شاد باشید زیرا در من بر آنها پیروز شده اید.شیطان به خیلی از برکات زندگی ما حمله میکند اما خدا میخواهد بایستیم و حواسمان به برکاتمان باشد و در جنگ بایستیم و مقاومت کنیم.این جنگ آمده تا تو را از شاخه ی عیسی جدا کند اما اگر هویت خود را باور کنی که کی هستی خودِ این باور پیروزی تو به نوعی در جنگ روحانی است.اکثر شکست های ما به این دلیل است که هویت خود را باور نداریم یا دشمن را نمیشناسیم یا قوت و ضعف های خود را نمیشناسیم.جنگ ما با قدرت های پشت آدم هایی است که بر ضد ما شوریده میکنند تا با خود انسانها،و به نام مسیح ما در این جنگ ها پیروز هستیم کافی است کمی تاکتیک های جنگ روحانی را بدانیم تا در این جنگها به درستی بایستیم و از برکات خود و دیگر اعضای خانواده خود مراقبت کنیم.تا به شیطان بگوییم اینکه در دنیا چه میکنی به من ربطی ندارد اما به نام عیسی مسیح در حوزه ای که من هستم پیدایت نشود!قوت و ضعف دشمنت را بشناس زیرا او از قوتش بر ضعف تو استفاده میکند و اگر ضعفش را بدانی از قوتت بر ضعف او استفاده میکنی.ضعف های شیطان از انسان بیشتر است اگر ما هوشیاری کافی که کلام خدا میگوید را داشته باشیم خیلی ساده میتوان به نام عیسی مسیح شیطان را نابود کرد.اما آنقدر مشغول ضعف های خود هستیم که به ضعف های دشمن توجهی نمیکنیم.در مقابل نیز نباید به شیطان نقطه ضعف بدهیم او نامردانه به ضعف ها حمله میکند.شیطان وقتی دو رو بر تو میپلکد از طریق بغل دستی ات یک سیخونک به تو میزند تا تو را بسنجد ببیند چه واکنشی میدهی!خشم داری یا نداری!یا گاهی حرفی علیه تو میزند تا واکنش تو را ببیند که عصبی میشوی یا نه!نقطه ضعف را بیابد تا فشار را در آن مورد بیشتر کند.اما نباید به شیطان نقطه ضعف دهی!,,,,,,,,,,

اشتراک