هرکاری بلد بودم انجام دادم،دیگه نمیدونم برای زندگیم چه کار باید بکنم!؟

کشیش سیامک زرگری
19 آوریل, 2020

چکیده موعظه

انجیل مسیح قوت خدا است.انجیل در زندگی من و تو قوت میبخشد زندگی ما را عوض میکند.ما باید انجیل را زندگی کنیم.پس از انجیل عیسی عار نداریم زیرا قوت خدا است برای هر کس ایمان آورد.آمین ما ایمان اولیه را آوردیم و متعلق به آسمان شده ایم،در انجیل عدالت خدا مکشوف میشود آن راستی خدا و قلب خدا باز میشود.خیلی اوقات ما خیلی چیزها را به خدا نسبت میدهیم که اشتباه است اما انجیل خدا راستی خدا را به ما میاموزد.عدالت را به ما میاموزد اینکه در سر جایگاه درست خود قرار بگیریم.انجیل نشان میدهد چگونه به عدالت خدا وارد شویم.انجیل جایگاه های ما را نشان میدهد و به ما مکاشفه میدهد که ما در  خدا کی هستیم و تمامی اینها در زندگی ما تاثیرگذار است.انجیل خدا شفا آزادی و سلامتی است.با انجیل است که از مکاشفه به مکاشفه از ایمان به ایمان جلو باید رفت.در ملکوت خدا ،عدالت و خوشی روح القدس و سلامتی است.اکثر مسیحیان در زندگی خوشحال نیستند،از اینکه عیسی را دارند و ابدیت تضمین شده ای دارند شادند اما از زندگی زمینی خود خوشحال نیستند و دائم در درد هستند از گذشته و اکنون.اما انجیل برای زمین ما نیز هست و انجیل سرشار از وعده های سلامتی خدا برای زندگی ما است.رومیان 7:24«وای بر من که مردی شقی هستم (دوگانه هستم بین درست و غلط هستم نمیدانم چی درست است/گذشته ای که مانع ایمان اکنون ما و شادی اکنون ما را میگیرد و مانع زندگی در قوت ما میشود و این موانع به گذشته ما بر میگردد)کیست که مرا از جسم این موت رهایی دهد؟(در روم باستان اینگونه بود وقتی کسی قتلی میکرد مجازات سختی برای او در نظر میگرفتند قاتل را میگرفتند و میاوردند و بعد از دادگاه مقتول را میاورند،جنازه را رو به رو قاتل میگذاشتند تا تمامی صحنه هایی که فیما بیان آنها گذشته بود را به یاد آورد.بعد حکمش را صادر میکنند.جزایش این بود که جنازه را رو به رو قاتل میبستند،قاتل را روی جنازه صورت به صورت میبستند و آن ها را به چوبی در میدان شهر میبستند ،شخص ظاهرا زنده بود اما جنازه ای به او بسته شده بود،این جنازه کم‌کم کتعفن میشد و شدیدتر!هر روزه بوی تعفن این جنازه را این فرد در آغوشش میبیند و چه مرگ سختی است.اگر یک آن میکشتنش بهتر بود اما روزهای طولانی این جنازه متعفن را حمل میکند تا روزی که بمیرد.,,,

اشتراک