هر قوتی که از آن عیسی هست به فیض برای تو هم هست

کشیش سیامک زرگری
16 فوریه, 2014

چکیده موعظه

فیض خدا را مفت میابید مفت بدهید.هر آنچه به دیگری میدهیم به جهت آن باشد که خدا به ما داده است.ده یک محبتی که از خدا میگیری را به عزیزانت بده آن ها را محبت کن خدا برکت عظیم به شما خواهد داد.ما در مسیح غلام و در روح القدس پادشاه هستیم.خدا میخواهد پادشاهی را روی زمین انجام دهیم.عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الاباد همان است عیسی را بشناس پادشاهی خدا را بشناس تا بتوانی وارد این پادشاهی شوی.قدرت خدا برای همگان است فیض خدا رایگان است برای تمام فرزندانش است.ما از خود چیزی نداریم هر چه هست برای آسمان است و این دیدگاه ما را شکرگزار میکند و غر غر را از ما میگیرد زیرا میداند هر چه دارد هدیه ی خدا است و کسی نمیرود از هدیه ای که گرفته شکایت کند و غر بزند بلکه هدیه را فقط باید دریافت کرد و سپاسگزار بود.فیض خدا هدیه ی خدا است.فیض خدا است که نالایقی ما را برداشت و با فیض خود ما را لایق شمرد.فقط شناختن فیض کافی نیست بلکه به نام عیسی مسیح باید در خدا پادشاهی کنیم بایستم و بگوییم روح خدا بر من است و آنچه عیسی کرد من نیز میخواهم کنم.همه ی ما در زندگی های خود بن بست هایی داریم و عیسی نیز با این بن بست ها مواجه بود اما با فیضی که از پدر میگرفت بر آنها غلبه میافت.مظابق ایمانمان به ما داده خواهد شد.یک پادشاه اقتدار دارد قدرت دارد و باید حکمرانی کند.کلام خدا میگوید ما در خدا نیز پادشاهی میکنیم و قدرتهای مسیح به ما سپرده شده است.خوش به حال کسی که از قدرت عظیم خدا استفاده میکند.همه ما میدانیم داشتن پادشاهی خدا امتیازاتی دارد.کیست که بگوید دوست ندارم دستم بر بیمار دراز شود شفا بیابد؟بگویم به نام عیسی مسیح سلامتی بیاب.کیست که نداند عیسی قدرت شفابخش داشت؟همه ی ما میبینیم و میدانیم اما چند نفر از ما این باور را دارند که همان قدرت را دارند که اگر دست خود را دراز کنند بیمار شفا میابد؟در عهد عتیق ماجرایی را میبینیم که قوم خدا به جایی میرسد که برای تیز کردن تمام ابزار های خود باید نزد فلسطینی ها میرفتند زیرا فلسطینی ها صنعت داشتند و آهنگری خوبی داشتند.چون ابزار داشتند اسلحه هم داشتند .,,,,

اشتراک