هر که صليب خود را بردارد نه صليب عيسا را

کشیش سیامک زرگری
31 مارس, 2013

چکیده موعظه

گاهی ما دچار فیض زدگی میشویم آنقدر میریم جلو که فراموش میکنیم خدا برای ما چه کار کرد او که برای ما فیض داد برای این فیض بهای سنگینی داد.صلیب مرکز ایمان ما است هر کجا صلیب دیده میشود ایمان مسیحی به یاد می آید.صلیبی که برای ما یاد آور درد و رنج است صلیب موجب آشتی آسمان و زمین شد.متی10:38«هر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید لایق من نباشد». بدون صلیب آسمان ما را نمیشناسد.مسیح میدانست عده ای دنبال او می آیند اما بدون صلیب.اگر ما بدون صلیب به آسمان برویم هیچ نامی نداریم زیرا صلیب یعنی اطاعت یعنی درد.صلیبی انتخابی است و باید خودمان تصمیم بگیریم برداریم یا نه.روز جمعه که روز مصلوب شدن عیسی است.در آن روز 4 نفر صلیب بر دوش داشتند در لوقا 23:26 « و چون او را میبردند شمعون قیروانی مجبور ساختند صلیب او را بردارد و از عقب عیسی برود» .عیسی توان کشیدن را نداشت و شمعون را میبینند و معلوم نیست برای چه آمده بود شاید برای فروختن پنیر و شیر آمده بود یا شاید آمده بود ببیند چه خبر است مامور عیسی او را میگیرد و صلیب مسیح را روی دوشش میگذارد اما این صلیبی نبود که خودش انتخاب کند بلکه روی دوشش گذاشته اند و مجبور شد.گاهی زندگی ما طوری است که هم خدا هم دنیا را میخواهیم با هم راضی کنیم و این برای ما صلیب نیست.دومین فردی که صلیب دارد آن دزد سمت چپ بالای صلیب است داشت جریمه ی عصیان دزدی اش را میداد به همان اندازه درد میکشید که عیسی میکشید اما این صلیب او را به بهشت نمیبرد بلکه ثمره ی اعمالش بود و دردی که داشت از روی اعمال اشتباه خود بود.آن دزد نمیخواست صلیب بردارد مجبورش کردند.سومین نفر دزد سمت راست عیسی است که او هم دزدی کرده بود و همان قدر درد میکشید که عیسی درد میکشید اما او در انتهای روز جمعه چیزی جز جهنم برای او ثبت نمیشد اما یک آن به خودش آمد و گفت من گناه کردم من خطا کردم میپذیرم اما ای خداوند مرا به یاد بیاور.دزد قبلی زبان دراز بود اگر تو پسر خدایی ما را برهان !اشتباه کرده خدا را هم زیر سوال میبرد!اما آن زدز که اعتراف کرد گفت ما حقمان هست که مصلوب شده ایم اما به راستی او بی گناه است.حتی نمیگوید .................

اشتراک