هفتمین ستون حکمت – قدرت ستايش و پرستش در جنگهای روحانی

کشیش سیامک زرگری
22 اکتبر, 2017

چکیده موعظه

ستون هفتم «ستایش و پرستش و شکرگزاری» است.کلام خدا میگوید با شکرگزاری به دروازه ها بیایید.اینکه میخواهی برای زندگی ات چه تصمیمی گرفته شود بستگی به روحیه شکرگزاری تو دارد.سعی کنید از واژه«وای»استفاده نکنید و این کلمه باید تقدیس شود این کلمه در مکاشفه دربارهی داوری خدا در نواخته شدن شیپور هاست و انتهای آن سه وای است که سخت ترین وضعیت دنیا است.کلمه ی «وای»برای داوری است و شرایط بسیار سختی است .وای یعنی دوران فیض تمام شد وقت داوری است.شاید ندانی جایش چی بگویی اما حداقل چیزی نگو.جایی که نمیدانی نه چیزی بگو نه کاری بکن بایست تا خدا سخن بگوید حکمت دهد و بعد انجام بده.پرستش در زبان فارسی که بعضا آن را با ستایش یکی میدانیم،در زبان عبری و یونانی کلمات متفاوتی هستند.ما برای خدا خلق شدیم تا پرستنده ی او و جلال او باشیم.پرستش خدا را قابل رویت میکند پرستش جلال خداست.برخی که تازه به کلیسا می آیند میگویند اصلا نمیدانستیم با موسیقی بتوان خدا را چنین عبادت است.اسا خلقت موسیقی در زمان خلقت فرشتگان صرافین که مار پرستش خدا را دارند است.این ایده موسیقی و آلات موسیقی در آسمان بر زمین آمد.وقتی در دنیا مبینیم که پادشاهان و روسای جهان همگی برای خود یک مارش و سرودی دارند(سرود ملی) زیرا سرود ملی اعلام کننده قدرت پادشاه است .زمانی که شیطان سقوط کرد و خود را پادشاه جهان کرد به خوبی میدانست در آسمان پادشاه شاه شاهان سرود دارد و پرستش میشود و از طریق به صدا در آمدن این سرود پادشاهی او در آسمان اعلام میشود موسیقی را با خود کشید پایین و برای خودش یک سرودی داشته باشد و پرستش شود و پادشاهی خود را در دنیا اعلام کند.شیطان میدانست نمیتواند پادشاهی داشته باشد اگر سرود نداشته باشد پس طرح سرود را دزدید و بر زمین آورد تا نشان دهد پاشاه این جهان است و پرستیده شود.ماموریت ما در کلیسا این است خدا را پرستش کنیم (نه عمل مذهبی)بلکه عملا اعلام میکنیم پادشاه زندگی من خدای پدر و عیسی مسیح است و شیطان مالکیتی ندارد و تنها یک خدا (یک پادشاه)پرستیده میشود.

اشتراک