هفت ستون حکمت

کشیش سیامک زرگری
16 جولای, 2017

چکیده موعظه

در مقابل ترس ها که همان تهدید هاست و برای ما دلهره و ترس بوجود می آورند ،ما واکنش نشان میدهیم.اگر این واکنش ها حکیمانه باشد این تهدید مهار میشود.1-از مواردی که میتواند تهدیدآمیز باشد:-شیطان در یک خانواده سعی میکند وضعیت بیزینسی مالی و کاری را بزند چون اقتصاد از عوامل فروپاشی یک سیستم است .کلام خدا میگوید دادن ده یک ها و هدایا حافظ برکت ماست.وضعیت مالی بهترین وسیله در دست شیطان است دزدی که لعنت می آورد در کشورما بسیار اسی زیرا در فقر در حال راه رفتن هستند.این همه فحشا،رشوه دادن،سودها و....همگی لعنت مالی از سوی شیطان است زیرا سرکشور در لعنت است ومردم نیز در لعنت هستند.در امور مالی حواستان باشد زیرا شیطان از این طریق میتواند وارد شود.2- فرهنگ:اگر یک خانواده یک کشور به طور کل یک سیستم انسانی را میخواهی بزنی ،ارزش هایش را بزن.از دست رفتن ارزش یک تهدید است.بیخیال شدن اصول کلام خدا که بهش پایبند بودی ایمان را فرو میریزاند.3-سیاسی:اگر مجلس از داخل فرو بریزد نظام فرومیریزد!ما کاری به امور سیاسی نداریم اما در مسیحیت حکمت وجود دارد .حکمت آسمان پاک است پس اگر تصمیمی گرفته میشود باید پاک باشد امنیت و شالوم بیاورد اما اگر تصمیمی ضرر آمیز باشد و فقط برای بقای خود باشد نه دیگری ،سیاست است.درخت نیکو بد!این درخت بد نبود بلکه درخت خوب بود اما وقتی حکمت خدا را رد کنی خوبی برای تو بد خواهد شد.خیلی از ما به خاطر کار خوب آسیب دیدیم دست عسلی معروف!زخم هایی که به خاطرکار خوب رخ داده و چقدر خودمان را سرزنش کردیم که دلمان خوب بوده در حالیکه خدا میخواهد با حکمت زندگی کنیم نه با خوبی!اگرحکمت خدا را نداشته باشی خوب برای تو بدی خواهد بود.کلام خدا میگوید خانه را در صخره بنا کن نه در شن(خانواده-خانه).متی16:18 کلیسای خود را بر این صخره بنا میکنم. عیسی میگوید مردم مرا که میدانند؟(باور و یقین آنها نسبت به من چیست؟در قلب آنها من کی هستم؟در تصمیم هایشان من کی هستم؟)برای عده ای ایلیایی و...شما شاگردان مرا که میدانید؟(این پاسخ تمام مسیر مدیریت بحران زندگی شما را شکل میدهد).

اشتراک