هللویاه ، عیسی کلید جهنم را پس گرفته

کشیش سیامک زرگری
14 سپتامبر, 2014

چکیده موعظه

اقتدار از طریق کلام صادر میشود.ایمان تو بر زبان تو باید جاری شود.آنچه باور داری را از زبان اعلام کن.سه سلاح را دانستیم نام عیسی،خون عیسی و حالا کلام شهادت.مکاشفه 12:11«راجع به زمانهایی است که شیطان در زندگی دنیا وحشتناک کار میکند.گاهی حس میکنی شیطان دارد حمله مکیند تا زندگی ات را نابود کند ایمانت را خرد کند خانواده ات را نابود کند روزهایی که از صبح که پا میشوی و حالت بد است روزهای شریر است وقتی تو خوابی دروازه های جهنم برای تو تصمیم میگیرد تا از خواب بلند شوی و حال تو را، شادی تو را بگیرد تا حوصله هیچ چیز را نداشته باشی.و آوازی بلند از آسمان میگوید اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا آن مدعی برادران(عیسی ما را برادران خود نیز خواند که همان ارثی که به اومیرسد به ما نیز میرسد) یعنی شیطان (که تو را دائم محکوم میکند)که در حضور خدا شبانه روز ما محکوم میکند ،به زیر افکنده شد.و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند»شیطان وتمام دنیای تاریکی با هم بر روی صلیب سقوط کرده و رسوا شده است و به زیر افکنده شد.شیطان بالای سر تو نیست،به پایین نگاه کن،زیر پای تو است.کلام شهادت یعنی نظر خدا راجع به عیسی راجع به ما و راجع به شیطان چیست .کلام خدا را بدانی و باور تو باشد مطابق باورت بر تو کرده خواهد شد.ما سقوط کردگی شیطان و پیروزی عیسی و پیروزی ما در عیسی را از کلام میفهمیم و آن را باور میکنیم.زبان ما قدرت دارد زیرا شبیه خدا خلق شدیم.آیا در تمام خلقت کسی اثر انکشتش مثل تو هست؟هیچ کس نیست.فقط یک دانه هست آن هم تویی و تو شبیه خدا خلق شدی.هیچ کس مثل تو نیست.و چون شیطان نمیتواند به خدا حمله کند به تو که شبیه خدا هستی و منحصر به فرد هستی حمله میکند.تو اقتدارت را چون خدا از طریق زبانت باید جاری کنی بر شیطان و ارواح پلیدی که کلام خدا میگوید شخص هستند نه به این معنی که آدم باشند یعنی دارای  شعور هستند تو باید این ها را بشناسی و بدانی با کی صحبت میکنی اگر شخص هستند اینها حرف میزنند تمام حمله ی شیطان حرف زدن و دروغ گفتن است.,,,,,

اشتراک