پادشاهی یعنی ایستادن در جایگاه اقتدار

کشیش سیامک زرگری
13 سپتامبر, 2020

چکیده موعظه

جامعه 4:9«دو از یک بهترند زیرا ایشان را از زحمتشان اجرت است اگر یکی بیفتد یکی دیگر آن را خواهد برخیزانید لیکن وای به حال آنکه چون بیفتد کسی نباشد که او را بلند کند»خیلی اوقات آدم در جمع است و تنها است اما تنهایی یک لعنت است و از خدا نیست.تنهایی قلب خدا نیست.شیطان میداند اگر در جمع کسی را بزند دیگران او را کمک میکنند از این رو تلاش دارد فرد را در انزوا بکشاند .اگر دو نفر بیفتند چه؟اگر شبیه هم باشید هر وقت یکی از آن موضوع بیفتد دقیقا طرف مقابل هم میفتد اما اگر متفاوت باشید قادر به کمک هستید یکی احساسی یکی منطقی باشد از هر دو بعد میتوانند هم را بلند کنند.انزوا یعنی طناب تک لایه!هر گاه دو نفر در نام خدا جمع شوند خدا آنجا خواهد بود روح خدا روح حکمت است و از ناله های دل ما آگاه است اعلام میکند ما را حمایت میکند و ما را آزاد میکند.دو نفر متفق شوند،بعد سوم از خدا است که باعث میشود این طناب گسسته نشود.طنابی که در روغن خوابیده و به همین سادگی پاره نمیشود.دزد میاید تا بدزدد بکشد و هلاک کند حتی اگر نتواند بکشد و هلاک کند سعی میکند هر چه هست را بهم بریزد تا دیگر چیزی سالم در سر جای خودش نباشد .کار شیطان این است در حمله ها فرد را تنها گیر بیاورد و مغز و احساس و تصمیم هایش را هلاک کند و درونش را بهم میریزد.امثال 4:23« دل خود را به مراقبت تمام مواظبت کن»حواست به اعصابت باشد.انسان در شرایط مختلف واکنش های متفاوتی دارد خدا تا اینجا مشکل ندارد و میداند انسان هستیم اما میگوید در تمام این مواقع حواست به دلت تصمیم ها و رفتارت باشد.پس ابلیس را مجال ندهید مقاومت کنید و از خدا اطاعت کنید تا از شما دور شود تو اگر عصبانی شدی قلبت شکسته یا در فشار هستی حواست باش خطا نکن.شیطان از اتحاد میترسد زیرا میخواهد همه با او در اتحاد باشند و طناب سه لایه با خودش بسازد.شیطان حتی تثلیث کامل هم دارد (َشیطان/دجال/نبی کاذب)دوم قرنتیان 13:14«محبت خدا فیض عیسی و شراکت روح القدس/.,,,

اشتراک