پرستش احترام حضور خدا است

کشیش سیامک زرگری
6 اکتبر, 2013

چکیده موعظه

بین تو و خدا یک دری است و هر دری یک کلید دارد و مطابق کلام خدا آن کلید شکرگزاری است که در دست تو است.اگر شکرگزاری در به حضور خدا رفتن را باز میکند خدا نیز درهای بسته زندگی تو را باز میکند.شهادت دادن هم شکرگزاری است هم ستایش است.پس قدم یک شکرگزاری قدم دو ستایش و قدم سوم پرستش است.پرستش به فرم و حالت فیزیکی ما مربوط است.ما انسانهایی هستیم که روح روان و جسم داریم.روان ما در ستایش ها درگیر خدا میشود روح ما همینطور.اما پرستش با جسم ما است.خیلی اوقات با دست بلند کردن است(این کلمه در عبری با کلمه شکرگزاری هم ریشه است).زانو زدن به خاک افتادن سر خم کردن همگی حالاتی از پرستش است.در جایی که سرود خواندیم و شکرگزاری کردیم در جایی باید در حضور خدا ساکت بود که دقیقا در پرستش است.در ستایش و شکرگزاری تو حرف میزنی،در پرستش خدا حرف میزند.اجازه بده خدا با تو صحبت کند جوابی به تو دهد نظرش را به تو بگوید.شیطان این را از ایرانی دزدیده است که در پرستش آزادی نداشته باشیم و با فیزیک خود خدا را پرستش نکنیم مبادا دیگران چیزی راجع به ما بگویند یا مبادا ریا باشد!درحالیکه ریا وقتی است که دل و عمل یکی نباشد اما وقتی خدا را در قلب دوست داریم چرا نباید آن علاقه را نشان داد؟اتفاقا مخفی کردن این علاقه ریا است.شیطان در وسوسه مسیح در تجربه سوم گفت مرا پرستش کن تمام دنیا را به تو میدهم!متی4:10«آنگاه عیسی وی را گفت دور شو ای شیطان زیرا مکتوب است خداوند خدای خود را سجده کن و فقط او را عبادت کن»وقتی برای خدا سجده نمیکنی یعنی شیطان این را از تو دزدیده است سجده منظور آن سجده ی اسلامی نیست منظور به پای کسی خاک افتادن است.وقتی ما به پای خدا به خاک نمی افتیم عملا شیطان از ما پرستش را دزدیده است.خدا میخواهد جسم ما نیز در پرستش او باشد.مزمور95:6«بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم».اشعیا6 میگوید پرستش مهم ترین چیزی است که خدا از ما میخواهد.صرافین فرشتگان در آسمان پرستش را بر عهده دارند 6 بال داشته با دو بال روی خود را پوشانیده با دو بال پای خود را(هر جایی نباید بروم خدا میخواهد پاهای من مقدس باشد) و با دو بال پرواز میکردند (خدمت)میگفتند قدوس قدوس قدوس(سه بار برای پدر پسر روح القدس..........

اشتراک