پرستش خدا آغاز حکمت است

کشیش سیامک زرگری
31 آگوست, 2014

چکیده موعظه

احترام خدا آغاز حکمت است.احترام از حرمت میاید.یکی از طرق احترام کردن خدا پرستش است.پرستش های ما حرمت به خدا است پس پرستش های ما آغاز حکمت است.این مورد احترام قرار دادن خدا جلال خدا است.شخص حکیم پرستش نیکو میکند.پرستشی که با شناخت خدا باشد.ستایش های ما گفتن های ما است ستاییدن ما است اما پرستش عمل است.کسی نمیتواند پرستش واقعی کند اگر ستایشش از قلب بیرون نیاید.پرستش های ما باید همراه ستایش های ما باشد.این شادی که به زبان میاوریم آن عشق بر بدن های ما در رفتارهای ما نیز جاری شود.وقتی خدا را میشناسی چیزی جز ستایش و پرستش از ما در نمیاید .زبان ما فوری تمجید خدا میکند.پرستش یک نوع حکمت است.با حکمت به جنگ برو یعنی با پرستش به جنگ برو.یک زمانی قبل از جنگ،زمانی حین جنگ و زمانی بعد از جنگ پرستش میکنیم.به نام عیسی مسیح در حین پرستش ما جنگ خود را نیز داشته باشیم و پیروزی عیسی را در آن جنگ بگیریم.کلام خدا میگوید به روح و راستی پرستش کن و روح خدا ما را به راستی هدایت میکند یعنی خدارا آنطور که هست پرستش کن حضور خدا را احساس کن خدا را بشناس و این راستی در پرستش است که روح خدا تو را هدایت میکند.خدا در پرستش های ما جلوس میکند تخت سلطنت خودش را میگذارد.شیطان تمام تلاشش را میکند پرستش نکنی زیرا نمیخواهد خدا را پرستش کنی و خود را لایق پرستش میداند از این رو تو را با انواع کارهای ایمان مشغول میکند اما پرستش نه!از این رو بهترین نوع جنگ روحانی پرستش است.پرستش ملاقات با خدای برکت دهنده و فیض دهنده است.اقتدار فیض و لطف خدا است که در پرستش این خدای حقیقی بیش از قبل بر ما جاری میشود و شیطان این را به خوبی میداند.شیطان تلاش میکند به عیسی مسیح کسی ایمان نیاورد اگر بزند و فردی ایمان آورد شیطان تلاش میکند تا او ایماندار خوبی نشود چون اگر بفهمد در خدا کیست میداند دیگر نمیتواند در زندگی او کاری کند. این تمام طرح شیطان است.عیسی در انجیل داستانی را تعریف میکند بین او شاگردان مکالمه ای است که میپرسد مردم مرا که میدانند؟امروز از ما نیز همین سوال را دارد.مردم مرا که میدانند؟فامبل های تو مرا که میدانند؟,,,,,,

اشتراک