پسر خدا ، انسان شد تا 3 تا کليد مرگ ، گور و جهنم را از شيطان پس بگيرد

کشیش سیامک زرگری
24 جولای, 2016

چکیده موعظه

هر وقت حس میکنی جای خدا در زندگی ات خالی است با پرستش خدا را به تخت سلطنتش برگردان و حضر خدا را طلب کن تا در زندگی تو بنشیند پرستش های تو تختی برای سکونت پدر خواهد بود.دومین طریق برای طلبیدن حضور خدا شکرگزاری است.اگر روح خدا را میخواهی روی خدا را طلب کن.همان روحی که معجزات بسیار میکرد همان روحی که عیسی را از مردگان برخیزانید و ما امروز به این روح خدا نیاز داریم.ما بدون روح خدا نمیتوانیم.زندگی بدون روح القدس زندگی سرد و سختی خواهد بود چون وقتی روح خدا میاید قوت میاید.وقتی روح خدا بیابد ما تبدیل میشویم به شباهت عیسی.خدا از طریق مردان و زنانی که پر از روح قدوس خدا هستند کارای عظیم انجام میدهد.دعا مجوز قانونی دادن به آسمان برای دخالت در زمین است.وقتی خدا آدم را آفرید او را به صورت خود و به شباهت خود آفرید به او اقتداری داد که روی زمین اقتدار اول و اخر است و خدا روی زمین کاری را بدون ما انجام نمیدهد همانطور که ما بدون خدا هیچ کاری نمیتوانیم کنیم.اگر نشستی فقط خدا کاری کند هیچ اتفاقی نمیفتد اما خدا این را هم میداند که باید قوت روحش بر ما بیاید تا بتوانیم اراده خدا را انجام دهیم .خدا انسان را روحانی و جسمانی آفرید.خدا بعد زمینی به انسان داد و به این بدن حق داد فقط کسی که از جنس این زمین است اجازه دارد بر زمین حکومت کند.,,,,,,,,,,

اشتراک