پنجمين ستون حکمت – قسمت دوم – عدالت يعنی بودن در جایی که خدا هم همان جا هست

کشیش سیامک زرگری
24 سپتامبر, 2017

چکیده موعظه

عدالت جایگاه ما را معین میکند و جایگاه درست مهم است زیرا خدا در جایگاه هاست که برکت میدهد.در جای ایستادن نتیجه درست نخواهد داشت.هر چیزی باید در سر جای خود باشد و این قانون خداست.خیلی وقت ها شرایط برای ما تصمیم میگیرد و در این صورت نمیتوانیم اراده خدا را انجام دهیم.اگر شرایط را کنترل نکنی شرایط تو را کنترل خواهد کرد.همیشه رحمت خدا به دلیل این نیست که به عدالت کاشتیم!بلکه محبت پدر و فیض اوست که ما را جمع و جور میکند تا صدمه نبینیم.دوست داشتن خدا خشنودی او نیست زیرا خشنودی او به ما بستگی دارد.(خشنود در زماب عبری یعنی قابل اعتماد بودن که میدانم اوکار درست را انجام میدهد و قلب مرا میشناسد).بیایید دلیل اعتماد خدا باشیم.قرار نیست فقط ما به او اعتماد کنیم!وقتهایی که میخواهیم برای خدا کاری انجام دهیم او باید بتواند به ما اعتماد کند.در باغ عدن خدا باغ را به آدم سپرد .بیابان را به باغ تبدیل کن وقتی بارور و کثیر شدید!آدم اگر در جایگاه درست می ایستا نه تنها باغ را از دست نمیداد بلکه بیابان را نیز به باغ تبدیل میکرد نه اینکه باغ را به بیابان تبدیل کند.وقتی در جایگاه درست بایستی خدا تو را عادل میخواند و دعای عادل در عمل قدرت بسیار دارد.دست هایی که به آسمان بلند میشود باید مقدس باشد یعنی در درستی باشی و پیر های درست بخواهی استاندارد ما خداست.در جایگاه درست نباشی جواب دعا نمی آید.در جایگاه درست ایستادن(زیر ستر خدای قادر مطلق)در امنیت خواهی بود.پادشاهی خدا نظم دارد و نظم یعنی جای درست بودن.عدالت یعنی در چهارچوب اخلاقیات خدا عمل کردن و فکرکردن.بله ما شاید تمام قوانین الهی را ندانیم و خدا با این امر مشکلی ندارد او فقط دنبال قلبی مطیع است و روح خدا مسیر های راستی را هدایت خواهد داد خدا وقتایی اجازه میدهد کم بیاوریم تا به او و مشورت های او اعتماد کنیم و مشورت های خدا خلاف عقل نیست اما مافوق عقل است.تمام طریق های خدا در ایستادن در جایگاه درست و عدالت است.مابقی را خدا درست میکند.ایوب29:14«عدالت را پوشیدم و مرا ملبس ساخت و مرا پوشاند و انصاف مثل ردا و تاج برای من بود» . عدالت چون تاجی برای کسی خواهد بود که در استاندارد خدا بایستد.

اشتراک