پنجمین معنی شالوم خدای صلح و سلامتی

کشیش سیامک زرگری
28 اکتبر, 2018

چکیده موعظه

پنجمین معنی شالوم صلح است که سلامتی نیز گفته میشود.در حالیکه هرچه دنیا پیش میرود در ستیز و جمگ است،در درون آدمی نیز همینطور است.انگار آدمی از صلح فرار میکند و هرچه در خود واکاوی میکند گویی صلح نیست!اگر صلح نباشد هیچ شادی ای برای بقا وجود ندارد.مردم سرزمین ما صلح ندارند با خودشان و دگران دشمنند.صلح از آسمان می آید خدای ما خدای کینه نیست خدای صلح است.خداوند ما را به صلح دعوت کرده است.صلح استراحت می آورد.ضد واژه ی صلح خصمو جنگ و مبارزه است.نگاه کنیم آیا زندگی روابط من ایمان من صلح دارد؟تقریبا هر کجا در ترجمه فارسی واژه سلامتی آمده در زبان اصلی صلح است و یعنی در کنار هم در یک مکان در آرامی و صحت قرار گرفتن.رومیان 14:17«زیرا ملکوت خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس» پولس در این آیه درباره ی ملکوت صحبت میکند.بسیاری از اوقات تمرکز ما روی نیازهایمان است که نگاهی به چه کنم های دیگران نداریم در این مواقع باید آن امر را در همان حالت به خدا سپرد و رها کرد و شروع کنیم برای ملکوت خدا کاری کنیم و خودمان را از فکر های زمینی آزاد کنیم و در خدا باشیم بی شک که خدا نیاز های زمینی را خواهد داد.اگر بگوییم خوردن و خوابیدن است ملکوت خدا و فقط تنها این برکات را در بشارت ها به کار برد بله طبیعی است که تعداد زیادی برای رسیدن به این برکات ایمان می آورند اما ملکوت خدا فقط اینها نیست!فقط رفاه نیست!فقط دعا کنیم و نیازهایمان را بگیریم نیست!وجالب است کسانی که فقط به خاطر نان و ماهی می آیند در بشارت کم کارند زیرا فکر میکنند اگر بشارت دهند و دیگران نیز ایمان بیاورند سفره ی آنان جمع میشود.عدالت خدا صلح عیسی و خوشی روح القدس در تثلیث است.کلام خدا میگوید افکار من برای شما افکار صلح آمیز است(شالوم است).خدا ی ما قبل از خلق جهان نیز خدای صلح بود،خدا در قلب خودش صلح دارد بعد در تثلیث صلح دارد.(صلح یعنی هر کسی در جای درست خودش و همانطور رفتار کند که برای آن ساخته شده است،یعنی نیکویی!).خداوند جهان را در یک صلح خلق کرد.بعد از خلق آدم رابطه با آدم در یک صلح بود.با سقوط آدم رابطه صلح آمیز خراب میشود چون آدم دیگر در سر جای خود نبود.جایی که صلح نباشد نا آرامی هست.صلح ما به واسطه ی عیسی است که دلیل اتحاد است و ما را به جایگاه اولیه خود برمیگرداند.تمام افکار عیسی برای ما سلامتی است.قلب خدا شالوم است.همه ی ما تکه ای از قلب عیسی هستیم نه همه ی قلب او.به همین علت فکر میکنیم هرچه میخواهیم باید همان لحظه انجام شود!در حالیکه در قلب عیسی آدم های دیگری هستند که نیازهایشان را به حضور عیسی برده اند پس ستیز نکنیم که چرا دیگری گرفت من نه!افکار خدا با وجود تفاوتهایمان متناسب با نقشه های زندگی ما مهیا میکند.صلیب عیسی آسمان را با زمین مصالحه داد....

اشتراک