پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

کشیش سیامک زرگری
24 می, 2015

چکیده موعظه

پنطیکاست تجربه ی پری روح و تعمید روح القدس است.پنطیکاست یعنی شفا و آزادی و پاره شدن زنجیرها.پنطیکاست یعنی تجربه ی جدید با عیسی مسیح شاگرد عیسی بودن و همچون عیسی عمل کردن.پنطیکاست یعنی مسح مضاعف خدا.یعنی بلند شدن مفلوجان.دیدن رویا ها و باور اینکه خدا زنده است.مسیح ما را تنها نگذاشته است.پنطیکاست دریافت فیض های رنگارنگ است.رنگین کمان سمبل عهد های خدا است که خدا عهد بست با قوم خود میماند.آمین رنگ های ما مختلف است اما وقتی در کنار هم باشیم این رنگین کمان فیض،عهد خدا خواهد بود زیرا همه ما با هم جلوه و جلال خدا هستیم.پنطیکاست تولد کلیسا است.پنطیکاست ریزش روح القدس است. یهودیان نیز پنطیکاست را جشن میگرفتند و برای آنها یادآاور شریعت خدا بود که به موسی داده شد.برای آنها سالروز روزی بود که موسی بالای کوه سینا بود.خروج19.یهودیان میگفتند شریعت در روز پنطیکاست رخ داده بود و در عهدجدید معنای تازه ای به خود گرفت.دلیل که خدا قوم خود را از مصر بیرون آورد برای این است که نزد او باشیم.قوم خاص او باشیم.متعلق به او باشیم.خدا میگوید همه جهان برای من است(آمین).تمامی خلقت ملک عمومی من است اما وقتی خواستم تو را خلق کنم تو را متفاوت از تمام خلقت خلق کردم تو صنعت خاص من هستی.من به طور خاص در تمامی خلقت یکی مثل تو نساختم و فقط تو هستی.در تمام خلقت هیچ کس مثل تو نیست.هیچ اثر انگشتی در تمام خلقت مثل تو نیست.خدا از تو یکی ساخته و میخواهد تو متفاوت از تمام خلقت او باشی.باشد که تو نیز بخواهی نه خلق عمومی او بلکه ملک خاص او باشی متفاوت باشی همانطور که او تو را خلق کرده است.خدا به موسی گفت به قوم بگو اگر میخواهند قوم خاص من باشند ظرف 3 روز خود را تقدیس کنند زیرا در روز سوم در میان ایشان ظاهر خواهم شد.یک چیز بین ما فاصله است ،من دوست ندارم کسی را بیشتر از من دوست داشته باشی.وقتی خدا از ما چیزی میخواهد و ما او را اطاعت نمیکنیم عملا مستقیم به خدا میگوییم خدایا امروز این را به تو ترجیح داده ام!وقتی به چیزی خارج از خدا بله میگویی عملا به خدا نه میگویی .خدا میگوید رختت را پاک کن خدا میخواهد از ظاهر به درون ما برسد و ما را به خون خود طاهر کند .وقتی گناه را فهمیدی،بدو به سمت تخت فیض خدا زیرا آن جا تو را پاک میکند.آواز کرنای بسیار شدید صدای مهیب باد شدید و آتش در روز سوم آمد و قوم خدا در پای کوه سینا برای ملاقات با خدا آمدند.و بعد از آن خدا ده فرمان را به موسی میدهد.بعد از موسی ماجرای ایلیا را میبینیم اول پادشاهان 18:36«ماجرای ایلیا بر کوه کرمل است.خدا شریعت را داده و شکسته شده قوم به گناه رفته و تمامی قوم به بت پرستی رفته و خدا را ترک کردند و به خدا بت را ترجیح داده اند ،,,,,,,,,,,

اشتراک