پنطيکاست يعنی شروع زندگی مافوق طبيعی با مسح روح القدس

کشیش سیامک زرگری
15 می, 2016

چکیده موعظه

مسح خدا دست خدا است که روی زندگی تو هست و آنجا که کم میاوری فیض خدا تو را کافیست.آنچه تو میتوانی انجام دهی را بده ما بقی را خدا در زندگی تو انجام خواهد داد و این خاصیت پری روح است.الیشع و ایلیا دو مردی هستند که گویی آسمان برایشان باز است حرفشان سند خدا روی زمین است وقتی دعا مکینند گویی با خدا راه میروند .دوم پادشاهان در این باره سخن میگوید.دو مردی که نمونه ای قدرت خدا روی زمین و شخصیت خدا هستند.اگر میخواهی چون الیشع باشی پس به دنبال ایلیا راه برو.اگر میخواهی قدرت خدا در زندگی تو کار کند باید به دنبال ایلیا راه بروی.اگر الیشع،الیشع شد چون این مرد خدا ایلیا زندگی او را تحت شعاع قرار داده بود.ایلیا یعنی خداوند خدای من است.(ایلی+یا).زندگی تو در واقع با یک نام شروع میشود و همه ما میتوانیم در مسیح عیسی ایلیا باشیم زیرا خدا ما را دعوت کرده زندگی ما شبیه این مرد باشد.الیشع یعنی خداوند نجات دهنده ی من است و یشوعا یعنی نجات دهنده که الیشع از این ریشه میاید.زندگی ما نیز در عیسی مسیح نجات یافته است و ما نیز الیشع هستیم زیرا خدا ما را نجات داده است.الیشع شاگرد ایلیا بود.اگر میخواهی زندگی ات عوض شود و مسح خدا رویت بیابد با افرادی که مسح دارند راه برو تا مسح او نیز بر تو جاری شود.به عنوان کلیسا اگر  ایلیا نمونه ی مسیح است ما نیز اگر با مسیح راه رویم پر از مسح میشویم.,,,,,,

اشتراک