پنطیکاست تجربه شخصی با روح خداست نه فقط شنیدن درباره روح خدا

کشیش سیامک زرگری
20 می, 2018

چکیده موعظه

خدا برای همه ی ما نقشه دارد اما مسح خداست که تایید میدهد،مسح خداست که شروع میکند.رویا (آنچیزی که خدا قرار است از طریق تو بسازد تو را دعوت کرده تا نام او را جلال دهی) نیاز به حمایت روح قدوس دارد.مسح خدا تو را تبدیل میکند.روح خدا می آید آنچه تو نمیتوانی عوض کنی را عوض کند. نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح تو.جایی که می افتی روح خدا میخواهد تو را بلند کند.خداوندا مبادا روغن از سر من کم شود!اگر ناله میکنی ،فریاد میکنی روغن ات کم شده قلبت نیاز به روغن دارد.ما به واسطه روح هدا در تازگی تولدی که در مسیح یافتیم زندگی میکنیم.مسیح مارا دعوت به پادشاهی کرده است اما مسح پادشاهی را روح القدس میدهد.قوت زندگی در عیسی را روح القدس میدهد.پدر را میشناسیم چون نزد او زیاد دعا میکنیم،عیسی را میشناسیم اما از روح القدس کم!میگوییم مسیحی هستیم اما نمیگوییم ما روح القدسی هستیم.به واسطه ی مسیحی بودنت نجات پیدا میکنی اما به واسطه روح القدسی بودنت جلال خدا را جاری میشود.ما به هردو احتیاج داریم.ما به قدرت روح نیاز داریم وزندگی در روح یک طریق زندگی است.قوت روح است که ما را از ایمان به ایمان،از جلال به جلال میبرد.تقدیس کار روح خداست.از روح به روح ادامه بدهیم.چرا با روح شروع کردید و با جسم تمام میکنید؟آتش روح کجاست؟برای مردم دعا میکردی، کجاست؟خدمت میکردی،کجاست؟غلاطیان5:19«ثمرات جسم آشکار است.....». خدای عطیه خود را پس نمیگیرد او کار ما را نمیگیرد به کس دیگه ای بدهد ،هر کس کار خود را انجام میدهد.اگر افتاده ای،فقط کار تو عقب میافتد.پس با جسم تمام نکن چرا که ثمراتش را خواندی،با روح ادامه بده و با روح به پایان ببر چون ثمرات روح را هم میدانی.هر بار بیفتی خداوند تو را میخواند و دوباره پشت قلب تو میایستد!زمان های خدا را از دست نده و خدا را در انتظار مگذار.افتادگان برخیزند!مرد عادل بلند شود وقتی روح بیاید قوت می آید.مسح خدا بیاید زنجیر ها پاره میشود.ما عیسی را میشناسیم اما باید روح القدس را تجربه کنیم.تبدیل،هدایت،مکاشفه،عطایا،تجهیز همه کار روح خداست.مسیحی زیاد است اما همه از قدرت خدا برخوردار نیستند.....

اشتراک