پيغام پسح پيغام عبور ما از لعنت و دريافت آزادی است

کشیش سیامک زرگری
16 آوریل, 2017

چکیده موعظه

روزهای در زندگی ماست که حضور عیسی را نمیبینیم و روز ترس و غم و درد ماست.برای شاگردان نیز همانطور بود.روزی که عیسی دیگر در میانشان نبود.ترس دلهره افسردگی غم و درهای بسته!اما روز یکشنبه ناگاه از درهای بسته عیسی عبور کرد و در اتاق ظاهر شد.هللویاه!و عیسی میگوید شالوم.شما را تنها نگذاشته و تا انقضای عالم با شما خواهم بود.لوقا22:7« آماده کردن فصح».مسیحیت از دل یهودیت آمده بیرون برای فهمیدن دقیق عهد جدید باید عهد عتیق را دانست.در یهود 7 عید وجود داشت 1- فصح2-نان فطیر3-نوبر محصولات4-هفته ها شبات(پنطیکاست) 5-شیپورها(یوبیل)6-کفاره 7-سایبان ها(شکرگزاری).تمام این عیدها نشانه از کار عیسی در عهد جدید است و تمام عهد عتیق سایه ای است از عیسی مسیح.عید فصح وفطیر در چند روزی پشت هم (عید در عید)است.خروج12.قوم اسرائیل 430 سال در اسارت بودند از زمان یوسف شروع شد.در زمان موسی وقت آزادی آنهاست.فرعون که قوم را رها نمیکند 10 بلا بر آنها می آید.برای بلای دهم خدا به موسی گفت فرشته ی مرگ برای داوری خواهد آمد بگو اگر بچه های مرا رها نکنند نخست زاده هایشان را میگیرم.(داوری خدا همه جا هست وکلام خدا میگوید داوری خدا از کلیسا شروع میشود)بروید گوسفد یکساله نر بی عیب بگیرید به مدت 3 روز بهش رسیدگی کنید باهاش ارتباط داشته باشید و در خانه ی شما باشد و بعد از 3 روز خون او را گرفته و قربانی کنید(عیسی سه سال زندگیکرد مردم با اوآشنا شدند اما بعد از سه سال او را مصلوب کردند).با چوب درخت انار چاقویی میتراشیدند بره را میکشتند و این بره درد زیادی باید میکشید(عیسی مسیح به درد بسیار عظیمی مرد) وبعد از کشتن این بره آن را دست و پایش را روی چوبی میبستند و بعد شکمش را پاره میردند و احشا را بیرون میکشیدند و روده کوچک را دور سر گوسفند میبستند و قوم یهود علت این مراسم را نمیدانستند (عیسی روی صلیب مضروب کوبیده خار به بدترین شکل مرد و روی سرش تاج خاری گذاشتند).به جز پشم تمام این گوسفند باید خورده میشد و هرچه میماند از استخوان باید میسوزاندند(به زخم های او ما شفا یافتیم،بدن عیسی نان است برای ما پاره و تکه تکه شد ،شام خدا طریقی برای شفا).تا سال 70 بعد از میلاد که هنوز معبد وجود داشت قربانی ها را در مذبح میبردند و هر کس گوسفندش را میبرد یک پلاکی روی گوسفند خود میزدند که در این جمعیت گم نشوند.

اشتراک