چرا بعضی زندگيها به زير لعنت رفته و چگونه می توان برکت يافت

کشیش سیامک زرگری
19 فوریه, 2017

چکیده موعظه

عبرانیان2:14«پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند او نیز همچنان در این دو یعنی خون و جسم شریک شد تا به واسطه موت صاحبات قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد و آنانی که از ترس موت تمام عمر خود گرفتار میبودند را آزاد کرد.»ما به عنوان فرزندان خدا دو قسمت داریم جسم و خون.عیسی مسیح در جسم و خون آمد تا برای ما نماینده باشد و به عنوان نماینده رفت تا قدرت موت که در دست شیطان است را بشکند.در زبان یونانی و عبری برای جسم صحبت از جسمی است که خدا در باغ عدن آن را از خاک گرفت.آدمی که از زمین و خاک است و از طرفی خون که به او حیات میدهد. در کتاب تثنیه میگوید جان هر آدمی در خون اوست.خدا وقتی انسان را از خاک سرشت در بینی او روح حیات دمید و آن روح در بدن انسان به خون تبدیل شد.پس انسان موجودی زمینی و اسمانی است جسمش از زمین است و روحش از آسمانخدا زمین را زیر پای انسان گذاشت تا انسان از آن استفاده کند.بعد از سقوط زمین زیر پای آدم لعنت شد.زمین چون یک مادر گویی رحم دارد و از رحم این خاک بچه ای متولد میشود(آدم).به همین دلیل رحم در کتاب مقدس پیغام زیادی دارد.زنانی که رحم بسته دارند و زنانی که نازا هستند.رحم در عبری از رخام آمده است .شبیه انسان خلق میکند و رحم زمین موجودی شبیه خدا میسازد. اگر در رحم رحمت خدا نباشد چیزی تولید نمیکند.رحم و رحمت با یکدیگر ارتباط دارند.قلب آدم زمین خداست مسیح قلب آدمی را چون 4 زمین معرفی میکند که قرار است رحمت خدا بر آن ببارد.سوال این است چرا زمینی رحم آن بسته است؟به واسطه گناه زمین زیر پای انسان لعنت شد و رحم او برکت نه بلکه خار میدهد.زن از این پس بچه را به درد خواهی زایید (درد را خواهی زایید).آنچه میزایی دلیل درد تو خواهد بود در تمام ایام عمرت!آنچه از رحم می آید ثمره ی لعنت گناه آدم است.به جز روز سبت، 6 روز خلقت 3 روز راجع به آسمانها و کهکشانها و حیوانات و پرندگان و بهایم دریاست. 3 روز دیگر راجع به زمین است.در دسته ی دوم،روز اول خشکی را از آب جدا کرد /روز دوم زمین گیاهان رویانید(قرار نبود خونی ریخته شود)/روزسوم از رحم زمین آدم را خلق کرد.مزد گناه موت است و موت یعنی برگشتن به خاک همان جایی که حیات نداشتی.وقتی عیسی مرد بعد از 3 روز زنده شد.چرا؟

اشتراک