چرا دست به هر کاری ميزنم به نتيجه نمی رسم؟ اين چه لعنتی است ؟

کشیش سیامک زرگری
2 آوریل, 2017

چکیده موعظه

هوشع10:12«برای خود عدالت بکارید و بر حسب رحمت درو کنید و زمین ناکاشته را برای خود خیش بزنید زیرا که وقت است که خداوند را بطلبید و برشما عدالت را بباراند». گاهی طریق دعا کردن ما درست نیست خدایا بیا عمل کن سرزمین مرا عوض کن زندگی مرا عوض کن دائم منتظریم خدا کاری انجام بدهدآرزو ها تبدیل به حسرت شده!و حسرت آدم را ناامید میکند و میل به دعا و رویاپردازی و به حضور خدا آمدن را میبندد.و اینجا بحران روحانی می آید.حسرت لعنت است و به نام عیسی باید این فریب را بشکنیم.حسرت آوارگی سردرگمی و پریشان حالی است.نفرین قدیمی این بود که کاسه چه کنم دستت بگیری!همین لعنت است.دست به هرچی بزنی خراب میشود.این همه زحمت کشیدم چرا این شد؟کلام خدا در این آیه پاسخ داد!ادر این آیه میگوید اگر میخواهی در زندگی ات درخت و میوه داشته باشی و طعم شیرین را بچشی به عدالت بکار(مشکل ما این است فقط میکاریم اینکه چی را میکاریم توجه نمیکنیم!)عدالت یعنی صدق!پارسایی!عدالت از کلمه ی عدل،اعتدال،معتدل،میانه ی راه،مرکز دایره واستادن!ضرب المثل داریم از تو حرکت از خدا برکت ما میریم حرکت میکنیم میبینیم برکت نیست!این ضرب المثل به درستی نیست.ما حرکت میکنیم انتظار داریم خدا حرکت کند اما کی گفته خدا هر حرکت ما را تایید کند و برکت دهد؟رفتار و حرکت نا درست نتیجه نادرست به بار میاورد.واژه ی عدالت یعنی در راستی ایستادن است که راستی را خدا تعیین و تایید میکند خدا پشت کلام خودش می ایستد.شیطان زندگی ما ایمانداران را با حسرت میدزدد.به عدالت بکار.(کمربند راستی=آنچه که خدا میگوید).درست این ضرب المثل این است:از خدا برکت از تو حرکت.اگر خدا تو را برکت ندهد هر حرکت تو اشتباه است.دعا کن تا خدا نظرش را به تو بگوید بعد حرکت کن.انگیزه ی خوب کافی نیست روش نیز باید درست باشد.قلب خدا این است وقتی به پشت سرت نگاه کنی بگویی خدایا تمامی جلال بر تو که مرا امروزدر جایگاهی گذاشتی که باید میبودم.پس باید از خدا سوال کنیم طرح او چیست.اگر قلب خدا برای تو ازدواج است بله اما با کی؟به عدالت بکار تا رحمت دروکنی.رحمت نیکویی خداست.عیسی میگوید نمیطلبید اگر هم میطلبید به راستی نمیطلبید.خدا از ارمیا آن 6 فعل را خواست.بیا از نوبکار اما این بار به عدالت بکار تا رحمت درو کنی.آن موقع خدا را بطلبید.یعنی اگرمیخواهی خدا در زندگی تو کاری انجام دهد باید عدالتی کاشته باشی تا نکاری خدا را صدا نکن چونکه پاسخی نیست.اراده ی خدا را جستجو کن و بکار آنگاه خدا را صدا کن زیرا خدا پشت کلام خودش است و میگوید کلام برود بی ثمر بر نمیگردد او پشت کلامش را امضا میکند و آنچه ما باید بکاریم کلام خداست در تمام زندگی مان در عدالت و راستی.خدایا قلب تو چیست برای این کار.به هر طریق و به هر قیمتی نکار.سهم تو به عدالت کاشتن است و سهم خدا باران رحمت را ریختن.دیگری را تایید نکن اما او را درک کن و رو به سوی دیگری داشته باش و خدا بدنبال چنین قلب هایی است.چون شرارت را شیار کردید ظلم را درو میکنید.دروغ را کاشتید برای همین زورگویان بر شما حکومت میکنند .خدا ما را از مصر بیرون آورد زیرا ما را دوست داشت!اما چرا هرچه خدا بیشتر به ما رحمت داد ما از او درو شدیم رحمت را گرفته و رحمت دهنده را از خود دور کردیم؟خدا میخواهد ما به عدالت حرکت کنیم.این است کلام خدا برای ما.

اشتراک