چقدر مطمئن هستی که خدا ترا دوست دارد ؟

کشیش سیامک زرگری
17 ژوئن, 2018

چکیده موعظه

معنی سوم شالوم«امنیت» است.دنیای ما دنیای نا امنی است.بیمه گرفتن برا تدبیر امنیت است.دوربین ها سلاح ها همه برای امنیت است.البته این ها بد نیست بلکه شاید حکت باشد کلام خدا میگوید خداوند خدای خود را تجربه نکن وقتی میدانیم دنیا نا امن است حکمت است که ابزار امنیت را داشته باشیم.اما امنیت درون را چگونه داشته باشیم؟کسی که در شالوم است زندگی و درونش در امنیت است.نا امنی در روابط اینکه یک زندگی دائم در تنش است.تمام مبارزات و واکنش های تند به خاطر نا امن بودن و مطمئن نبودن است.تمام زخم ها و طرد شدگی ها خود کم بینی ها احساس نا امنی میاورد.دلیل افسردگی چیست؟اینکه فرد در زندگی اش امنیت ندارد برای آینده اش امنیت ندارد .امنیت است که خیال را راحت میکند و امید میبخشد.امنیت از ریشه ی «امن» میآید که همان ریشه ی ایمان است.کسی میتواند امنیت داشته باشد که ایمان (یقین)داشته باشد.وقتی کلام خدا میگوید زمانی که خواب هستی یهوه خدای اسرائیل بیدار است به توامنیت میدهد.وقتی میگوید نگرانی هایت را به من بسپار به تو دلیل امنیت میدهد.کلام خدا و وعده های خدا ایمان تولید میکند و این ایمان امنیت برای تو میآورد.اگر خدا خانه را بنا نکد بناها زحمت بیهوده میشکند اگر خدا تو را امنیت ندهد پاسبان زحمت بیهوده میکشد.نا امنی درون ما به خاطر هویت ماست.کسانی که سنشون میره بالا دائمنگران آینده و بچه هایشان هستند.نقطه مقابل امنیت ترس و نگرانی است.چرا مردم خود را بیمه میکنند؟بیمه از ریشه ی بیم یعنی ترس می آید که مردم با بیمه کردن سعی دارند ترس خود را از نا امنی بپوشانند.مطمئن نبودن از پذیرفته شدن،احساس نا امنی میاورد.نا امنی های درونی ما با ابزار های امنیتی حل نمیشود.امنیت درونی تو از یک قدرت برتر می آید که ضعفی که تو داری را ندارد.دوربین میگذاریم چون چشمی که دوربین دارد تو نداری.حصار میکشیم چون حفاظتی که حصار میدهد تو نداری.همیشه انسان دنبال چیزی است که ضعف هایش را پشتیبانی کند.این نا امنی زندگی ما را در ایمان تغیر میدهد و دلیلی میشود که شادی نداشته باشیم.اگر واقعا قرار است خدا در زندگی ما کاری کند اما در درون ما هنوز نا امنی اینکه ما پذیرفته شده هستیم یا نه وجود دارد دست خدا را میبندیم!ریشه ی تمام نا امنی های آدم در رابطه اش با خدا بر میگردد.اینکه من چقدر خدا را میشناسم و چقدر اطمینان دارم این خدا مرا دوست دارد.و اینجاست که تمام خلاء های ما در محبت خدا پوشیده میشود.وقتی مطمئن نیستم خدا مرا دوست دارد پس مطمئن نیستم که دعاهای مرا هم میشنود مطمئن نیستم که وقتی میخوابم او واقعا بیدار است و مراقبت میکند مطمئن نیستم در راهی که میروم او حتما همراه من خواهد بود مطمئن نیستم !!.....

اشتراک