چند قانون آسمان برای پیروزی در جنگ روحانی

کشیش سیامک زرگری
30 آوریل, 2017

چکیده موعظه

تثنیه29:29«چیزهای مخفی از آن یهوه است اما چیزهای مکشوف تا به ابد ازآن ما و فرزندان ماست تا جمیع کلمات شریعت را به عمل آوریم».انسان همیشه میخواهد از خدا بداند و حکمت های او را درک کند و پاسخ سوالهایش را دریابد.سوالهایی که ما را از اعتماد به خدا منع میکند.آیا خدا باید همه ی سوالات تو را جواب دهد تا به او اعتماد کنی؟بیشتر جنگهای روحانی بر سر همین چرا ها است.چیزهای مخفی از آن خداست اما اگر چیزی باشد که مربوط به توست و پاسخش به تو اساس زندگی ات را عوض میکند خدا آن را از سر آزاد کرده و پاسخ را بر تو مکشوف میکنداما همه چیز را نمیتوانیم بفهمیم.حبقوق(در آغوش گرفتن) وقتی با خدا ملاقات کرد گویی پاسخ همه سوالاتش را یافت.خدا به حبقوق این را گفت اگر سوالت را پاسخ دهم دیگر سوالی نخواهی داشت؟پس اعتماد تو به من چه میشود؟همان پاسخ که عیسی به توما داد خوشا به آنانی که دیده بر من ایمان آوردند.به خدا باید اعتماد کرد که اگر مرا در جایی قرار داده است عبور نیز خواهد داد.قانون جنگ روحانی را باید یاد بگیری.وقتی تو در قانون (مسیر اراده خدا)باشی خدای قانون تو را حمایت میکند و همه چیز بر خیریت تو خواهد بود.قانون (درزبان یونانی چوبی صاف برای اندازه گیری بود دقیق بود که چی کجا قرار بگیرد ).اینکه ما در کجا باشیم بهترین خواهیم بود و این قانون خدا(عدالت/صدق خدا)است.خدا میخواهد ما در عدالت او باشیم و عادل به ایمان زیست میکند.شک ضد ایمان است.قانون آسمان را خدا میخواهد بر ما مکشوف شود هر برکتی به واسطه قانون وارد و هر لعنتی با شکستن قانون بر تو می آید.اگر وعده های خدا را میخواهی باید به قانون رفتار کنی تا خدای قانون از تو حمایت کند.عادل به ایمان زیست میکند.

اشتراک