چهارمين ستون حکمت ، در مشورت قدرت بسيار است

کشیش سیامک زرگری
3 سپتامبر, 2017

چکیده موعظه

وقتی به خدا اعتماد میکنیم ، (که اعتماد خود یک عمل ایمانی است)تازه زندگی ما در ایمان شروع میشود.مسیح میگوید مثل بچه ها باشید که خوش باورند مثل کبوتر ها که در اطراف آدمیان زندگی میکنند و نزدیک آدمی هستند اما مثل مار نیز هوشیار باشید.او میخواهد در رابطه با او مثل کبوتر باشیم و در ارتباط با دنیا مثل مار(که با چشم باز میخوابد و هرگونه حرکتی او را فعال میکند) باشیم.در حالیکه در عمل ما نسبت به خدا مثل مار پر از شک و تردید و چراها هستیم اما در ارتباط با آدمیان که هیچ اساسی برای اعتماد ندارند ،به آسانی توکل میکنیم.ما انسانها خیلی زود به شرایط عادت میکنیم و با شرایط محیط و سختی ها سازش میکنیم و این خیلی بد است که سازش کنیم.ما میتوانیم در سختی ها بسازیم اما به سختی ها عادت نکن زیرا در این عادت دنبال چیزهای بهتر نیستی.خدا فیض عبور از سختی ها را به ما میدهد نه در سختی ها ماندن!«هستم آنکه هستم» و خدا با این معرفی اعتماد به خودش را به ما یاد داد که او تا انقضای عالم با ما هست .ما این خدا را تجربه کردیم.چهارمین ستون«مشورت » است.خدایی که به او اعتماد دارم را میتوانم از او مشورت بگیرم و طریق هایش را بپرسم در هر انتخابم و تصمیم و افکارم نظر او را بپرسم این خدا قابل اعتماد است که از او مشورت بگیریم.مشورت یعنی اجازه میدهی کسی از بیرون بیاید داخل شما و دخالت کند.کسی که او را قبول داریم که مشورتش بر ما اثر داشته باشد.ما اعتماد داریم به خدایی که از او بشنویم.اگر اعتماد نباشد نمیتوانیم از کسی مشورت بگیریم و بشنویم.خدا میگوید در مشورت قدرت و حکمت وجود دارد.امثال8:14«مشورت و حکمت کامل از خداست،من فهم هستم و قوت از آن من است ».

اشتراک