چهارمين مفهوم شالوم ، خدای آرامی دهنده

کشیش سیامک زرگری
19 آگوست, 2018

چکیده موعظه

معنی چهارم شالوم خدای ارامی دهنده است.اولین بار این واژه در پیدایش2 :2 درباره این است که خدا در 6 روزتمام لشکر آسمان و زمین را خلق کرد.«در روز هفتم خدا از همه کارهای خود فارغ شد و آرامی یافت،پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و برکت داد زیرا در آن روز آرام گرفت». واژه آرامی در زبان عبری(شبت/سبت)است.شبت یعنی استراحت یافتن،پایان دادن به کاری،آرامی یافتن است.آیا خدا واقعا خسته شد و وقت خوابش فرا رسید؟خیر در واقع تمام نقشه ی خدا به انجام رسید و با خلقت انسان همه چیز به کمال میرسد و انگار خدا از این رو خیالش راحت میشود و شادی و آرامی میابد چنان پدر و مادری که در روز صاحب فرزند شدنشان به نوعی سبت است که وقتی کودک را در کمال و نیکویی میابند آرامی میگیرند.آدم و حوا گویی در سبت خلق شدند زیرا هر دو به محض حیات در سبت زندگی میکردند در آرامی و حضور خدا.سبت ابتدایی(آرامی خدا روز هفتم)،سبت انتها (آمدن عیسی) و سبتی که اکنون باید ما در عیسی داشته باشیم!با آمدن و رستاخیز عیسی ما دائم در سبت قرار گرفتیم.او روی صلیب گفت تمام شد!یعنی نقشه خدا به کمال رسید و سبت آمد.ترس، گریه ،نگرانی، ناراحتی روز سبت نیست و خیلی از ایمانداران نادانسته در سبت زندگی نمیکنند چون دنیا هم دنیای سبت نیست.اما عیسی با رستاخیزش برای زمین ما سبت قرار داد.شیطان دشمن سبت است و دائم است آن آرامی را بدزدد.سبت انسان به واسطه سقوط از بین رفت.سبت در 10 فرمان خدا آمده است.در خروج20 میبینیم فرمان ها روی دو لوح سنگی نوشته شده است 4 فرمان روی یک لوح(درباره خدا) و 6 فرمان روی لوح دیگر(درباره انسان).میبینیم انتهای فرمان چهارم که آخرین فرمان در ابتدا با انسان و خداست سبت شروع میشود و این سبت رابطه ی ما را در درون انسانها می آورد.کلام خدا میگوید اگر ما در حضور خدا سبت نیابیم این سبت را نمیتوانیم روی زمین پیدا کنیم و آن را انتقال دهیم.همه ی نقشه ی نجات صحبت از سبت است تا انسان را به سبت اولیه بر گرداند .سبتی که در آن بیماری نیست.وقتی به عیسی خرده میگیرند که چرا روز سبت شفا میدهی مگر 6 روز دیگر وجود ندارد؟...

اشتراک