چهارمین دزدان سبّت

کشیش سیامک زرگری
21 اکتبر, 2018

چکیده موعظه

از خدا برکت از تو حرکت،ابتدا خدا باید تو را قوت و کاشفه و دانش و حکمت بدهد بعد حرکت کنی.چون موسی گفت اگر تو نیایی بدون تو نمیروم!پس حرکت بدون خدا بی ثمر خواهد بود.از خدا شالوم و بعد از تو حرکت!اول روح خدا بیاید بعد برو اورشلیم نه برواورشلیم بعد خدا تو را قوت دهد!
چهارمین دزد سبت شکستن سبت است.گاهی رعایت نکردن ما و اینکه خودمان سبت را بشکنیم دزدیده میشود به همین خاطر در ده فرمان خداوند میگوید سبت را رعایت کن یعنی حفظ نکردن تو باعث میشود آن را از دست بدهی.اگر سبت نباشد سه قانون اول شریعت را نیز نمیتوانی به درستی نگه داری.و وقتی سبت نباشد 6 فرمان بعدی نیز در روابط انسانها شکسته خواهد شد.پس ما در واقع ناخواسته سبت را میشکنسم وشکستن آن لعنت میاورد چرا که کلام خدا میگوید شکستن شریعت لعنت می آورد.کلام خدا میگوید 6 روز کار یک روز استراحت و این استراحت نه فقط برای جسم توست بلکه برای روان و خانواده و زندگی تو نیز هست.در حضور خدا در تمامی ابعاد باید استراحت بیابی.منظور ما نه فقط یکشنبه که برای ما مسیحیان روز رستاخیز مسیح سبت عظیمی است اما ما هر روزه باید در عیسی سبت بیابیم.روح خدا همراه ماست تا در آرامی و سبت باشیم.در مقابل 3 دزد سبت عالی است که حفاظت کنی اما بررسی کن آیا خودت سبت را نشکسته ای؟کلام خدا در تثنیه 28 میگوید اگر آواز یهوه خدا یخود را بشنوی و اطاعت کنی در شهر و صحرا مبارک خواهی شد و بر تو برکت می آید ظرف خمیر تو پر خواهد شد نه تنها مقروض نخواهی بود بلکه قرض نیز میدهی و تمامی برکات خدا آرامی می آورد.شریعت برای حفظ کردن آرامی درون و خانواده و ایمان در سبت آمده است.در کدام کشور هستی مهم نیست مهم این است سبت تو در این هفت روز هفته کی است؟بالاخره باید یک روز را در سبت باشیم!آرامش داشته باشی یک روز در حضور خدا بروی و در حضور او آرامی بیابی!عیسی مالک سبت است و وقتی ما سبت او را نگه میداریم پس ما در مالکیت خدا استراحت میکنیم.موضوع احکام شریعتی نیست بلکه موضوع این است که نبودن در حضور خداوند نا آرامی می آورد.ما باید علاوه بر ده یک در مال ،هفت یک نیز از ایام هفته خود به خدا بدهیم.نه تنها از ده یک خدا دزدی نمیکنیم بلکه از یک هفتم خدا نیز دزدی نمیکنیم.مهم نیست چند شنبه است مهم این است رعایت شود.خدا میخواهد ما سبت کنیم و اگر سبت برای ما مهم نباشد انتظار آرامی نیز نباید داشته باشیم.اگر هیچ روزی سبت نداری مال تو برکت نخواهد داشت زیرا قانون سبت این است که برکت را جاری میکند.پس گاهی دنبال گناهان بزرگ نباشیم گاها همین اعمالی که بدان توجه نمیشود شالوم را میدزدد.روز خدا برای خداست.............

اشتراک