چهار بعُد از 7 بُعد محبت خدا

کشیش سیامک زرگری
15 جولای, 2018

چکیده موعظه

میخواهیم 7 بعد از محبت خدا را بررسی کنیم که 7 نوع از نگرانی های ما و قسمت نا امنی زندگی ما را میپوشاند.محبت پوشاننده نا امنی ماست.1-خدا ما را دوست دارد.اولین کسی که میتواند برایت دعا کند خودت هستی که با اطمینان به محبت آن پدری که میخواهد تو ر بلند کند دعا کن چون در عیسی برای تو همه چیز هست و به واسطه فیض او لایق فرزند بودن دانسته شدی.اگر گاهی پاسخ دعایی را نیافتی شاید خداوند آن موقع تو را هدایت میکند که به دیگری بگویی برایت دعا کند تا به این طریق تو را در بدن خود متحد کند تا به تو بگوید تو به دیگران نیاز داری نه اینکه خدا تو را دوست ندارد بلکه میخواهد از طریق دیگری تو را برکت بدهد.خدا ما را دوست دارد نه به لیاقت ما بلکه به فیض خود.وقتی عیسی تو را دوست دارد خدای پدر نیز تو را دوست دارد.اگر عیسی تو را دوست دارد چونکه پدر تو را دوست دارد.محبت خدا مرکز ثقل زندگی ماست.تجربه ی محبت خدا به ایمان ما مربوط است کلام خدا میگوید انسان مطابق آنچه فکر میکند سخن میگوید و مطابق آنچه بگوید بر او میشود(چنانچه بارها در کلام خدا دیدیم که مطابق ایمانت بر تو بشود.آیا کلام تو ،از ایمان تو سخن میگوید که بر تو بشود؟)ارمیا33:33« با محبت ازلی خود تو را دوست داشتم«. محبت ازلی یعنی زمانی که حتی اجداد تو نبود خدا میخواست تو باشی و برایت نیز نقشه داشت.این خدا دیروز،امروز وتا ابد الاباد همان است.محبت خدا همیشه ثابت است.نه تنها ما را دوست دارد بلکه فرزندان نسل ما را نیز دوست دارد.ما چه باشیم چه نباشیم او همچنان خدایی میکند.درک این امر ثمره ی یک مکاشفه از شناخت خداست.کلام خدا میگوید خدا محبت است.اگر محبتش را بزنی همه چیزش را زیر سوال بردی.خدا محبت ندارد خدا خود محبت است پس هر چه از او می اید محبت است.پس شیطان ما را در محبت خدا دچار شک میکند چرا که اگر خدا محبت نباشد هیچ دلیلی برای اعتماد به او وجود ندارد. خروج34:5 خدا به موسی گفت در شکاف صخره بایست روی مرا نمیتوانی ببینی اما جلال مرا میتوانی ببینی جلال بعد قابل رویت خداست.......

اشتراک