چهار چیز که یک شخص حکیم بایستی بداند تا در اقتدار عمل کند

کشیش سیامک زرگری
7 می, 2017

چکیده موعظه

تا وقتی نمیدانی مسولیتی نیست،اما هرچه خدا به تو نشان میدهد و میدانی از مکاشفات و عطایا بار مسولیت می آورد.وقتی چیزی بدانی و با قلب عیسی عمل نکنی (خطا کنی)خدا مسح را بر میدارد.یهودا را مسیح میدانست به او خیانت میکند(تشخیص )داشت اما لقمه ای نان به او داد و محبتش کم نشد.افسسیان1:17«دعا میکنم که خدای خداوند ما عیسی مسیح روح حکمت و کشف را در شناخت خود به شما عطا کند». در کنار روح مکاشفه باید حکمت داشت که بگوید آنچه دیدی چگونه با آن عمل کنی.مکاشفه همانی بود که پطرس گفت این آتش به جهت هلاکت شما نیامده نترسید به جهت تقدیس است.چیزی را دید که دیگران در نگرانی آن بودند!دعا کنید خدا این روح تشخیص ارواح را بر شما عطا کند تا بفهمید و در کنارش حکمت بدهد تا بتوانید تصمیم درست را بگیرید.افسسیان3:5«آن چه را که برای بنی آدم مکشوف نبود اکنون خدا بر رسولان و انبیای خود به روحش مکشوف ساخته/وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است از این جهت بی فهم مباشید بلکه بفهمید اراده نیکو و پسندیده خدا چیست». خدا میخواهد در کلیسا مردمان حکیم باشند که از کلام خدا فهم درست داشته باشند تا قوم خدا را در راستی هدایت کنند.خدا میخواهد از دنیای شرارت هم بدانیم و از خدا در این باب مکاشفه بگیریم و آگاه شویم!در روز های فشار باید چون شخص حکیم بفهمیم از کجا ضربه می آِید،خدایا چشمان مرا باز کن که بدانم وضعیت من در چه حالی است و از چشم تو زندگی خودم را ببینم چه خبر است.و اگر ندانیم اشتباه میکنیم(قوم من از عدم معرفت هلاک شد و اسیر شد).وقتی در این دنیا هستید و شرایط دنیا خبر ها اتفاقات مثل شراب تو را گیج میکند!مست میکند!مست بدبختی و مصیبت نشوید بلکه از روح خدا پر شوید.روح خدا بر تومکشوف میکند چون چیزی را میبیند و تو میگوید که چشم تو نمیتواند ببیند.قلب خدا مکاشفه است،هر چیزی که خدا مکاشفه میدهد مطابق آن زندگی کن،تا زمانی که چیز جدید نگرفتی با قبلی زندگی کن یا به تو مکاشفه جدید میدهد یا منتظر باش و به خدا اعتماد کن.عبرانیان11:3«آنچه در دنیای دیدنی ساخته میشود در دنیای نادیدنی طراحی میشود» هیچ استثنایی وجود ندارد!!عیسی هر کجا میرفتمیگفت پادشاهی خدا نزدیک است و بعد معجزات انجام میداد.شاگردان از او میخواهند دعا کردن را به ما تعلیم بده،همانطوری که یحیی یاد میداد!(یحیی سمبلی از شریعت بود).مسیح مثل یحیی یاد نمیدهد چون یحیی نمیدانست وقتی گرفتنش از کجا این بلا آمده گیج بود که به عیسی گفت آیا تو به واقع همان هستی؟مسیح دعای مکاشفه ای یادشان داد!هرچه میخواهید اتفاق بیفتد باید در دنیای نادیدنی بسازید روی زمین اتفاقی نمی افتد اگر در آسمان طراحی نشود پس بگو ای پدر ما که در آسمانی پادشاهی(طرح تو نقشه تو قلب تو) بیاید!باید بدانی پادشاهی خدا قلب خدا چیست تا مطابق آن روی زمین بسازی

اشتراک