چه دعایی در عمل قوت بسیار دارد؟

کشیش سیامک زرگری
10 می, 2020

چکیده موعظه

خدا خادم ما نیست که به او لیستی بدهیم و منتظر باشیم تند تند به ما بدهد!منظور از دعایی که اینجا میخواهیم صحبت کنیم دعایی است که مسح جاری میکند،قوت جاری میکند،آسمان دوم را میشکافد و به آسمان سوم میرساند،دعایی که دست خدا دراز میشود تا برهاند.خدا هیچ کاری را در زندگی ما انجام نمیدهد مگر به واسطه ی دعای ما.دعایی که موافق قلب خدا و همسو با اراده ی خدا.دعایی که قدرت دارد و در عمل اتفاقی میفتد.در اعمال باب 1 عیسی به شاگردان میگوید بروید در اورشلیم بمانید تا وعده ی پدر به شما برسد.طبق قانون دعا عیسی گفت اگر دو یا سه نفر به نام من جمع شدند و دعا کنند آنچه در زمین ببندد در زمین بسته شده و در زمین بگشایند در آسمان گشوده خواهد شد.مهمترین قسمت اورشلیم معبد بود.معبد خدا قلب اورشلیم بود.ااورشلیم سرزمین سلامتی است.خدا در این مرکز معبدی را به عنوان قلب گذاشت مکانی برای حضور خدا و عبادت و پرستش.هر خانواده ای یک نوع اورشلیم دارد و قلب این اورشلیم قلب تو است که میشود معبد خدا.کلام خدا میگوید قلب ما و بدنهای ما معبد روح القدس است زیرا خدا از طریق این قلب زندگی ما را هدایت میکند این قلب روح  روان و تمامیت وجود ادمی است نه فقط آن ماهیچه ی گوشتی.وقتی معبد اورشلیم ویران میشود تمام مردم اورشلیم پراکنده میشود.تنها دلیلی که قوم اسرائیل را به هم وصل میکرد معبد بود.بارها به وسیله گناهان معبد ویران شد و قوم به اسارت رفت و پراکنده شدندو بارها خدا معبد را بازسازی کرد و دوباره قوم جمع شدند.خدا این خانه را در قلب ما بنا کرده تا در آن دعا شود و چشم و گوش خدا بر آن باشد این خانه ی قلب تو است.دزد وقتی میاید مسح و رابطه ات را با خدا میدزدد.خدا میخواهد با اقتدار بلند شویم ودزدان را از معبو خدا بیرون کنیم آن دزدی که رابطه و امید و ایمان تو را میزند از معبد خدا بیرون کن.آنچه عیسی کرد تو میتوانی انجام دهی.اگر عیسی خانه ی پدرش را تقدیس کرد امروز تو نیز باید قلب خود را تقدیس کنی.وقتی تقدیس میکنی دعای تو ای زن و مردی که عادل شدی قوت بسیار خواهد داشت.وقتی مردزورآور سلاح پوشیده خانه ی خود را نگه دارد اموالش محفوظ میشود.دنبال این نباش اورشلیم تو بدون معبد ساخته شود.تا آن معبد که توهستی بنا نشود اورشلیم معنا ندارد و امیدی برای شادی تو نخواهد بود.ساختن معبد طبق آیین یهود توسط پادشاه انجام میشود.خدا میخواهد قلب ما را بازسازی کند و هر که با خدا به جهت بازسازی همکاری میکند مسح پادشاهی دارد.خدا میخواهد امرز تو را مسح کند تا بلند شوی و معبد خدا را در قلبت بنا کنی. اما تا قربانی ندهیم آتش از آسمان برای این مذبح نمیاید.اول پادشاهان 18« شرح حال ایلیا و بت‌پرست های ایزابل و آخاب است.مرا اجابت فرما ای یهوه تا این قوم بدانند که تو یهوه هستی و اینک دل ایشان را باز پس گردانیدی آنگه آتش آمده و قربانی را بلعید .../این دعایی که خدایا آتش تو ثابت کند که تو یهوه خدا ثابت کند این دعا جواب دارد که ملکوت خدار وی زمین بیاید و کاری انجام شود.

اشتراک