چه روحی ترا هدايت ميکند ؟

کشیش سیامک زرگری
23 آوریل, 2017

چکیده موعظه

عبرانیان11:3«چیزهای دیدنی از چیز های نادیدنی ساخته شده است». کتاب دوم تواریخ18 شرح حال قوم اسرائیل که دوتکه شده است یکی اسرائیل و یکی یهودا وهر کدام برای خود پادشاه دارد.این دو چون از یک پدرند با هم ارتباط دارند.پادشاه اسرائیل آخاب که با یک زن بی ایمان ایزابل ازدواج میکند که این زن بت بلع و اشتارود را وارد این سرزمین میکند(خدای ماه و خورشید).در ایران نیز آیین میترا مربوط به همین بود.این خدایان پرستش میشدند.آخاب باید از دستورات خدا اطاعت میکرد که نکرد.یهوشافاط پادشاه یهودا است که جنگی بین آرام اتفاق می افتد .یهوشافاط و آخاب متحد میشوند تا از این حمله جلوگیری کنند.یهوشافاط میگوید نزد یهوه دعا کنیم تا ببینیم چه میگوید و ببینیم چه تهدیدی علیه ماست.آخاب میگوید من 400 نبی دارم با همه صحبت کردم و میگویند به جنگ برویم پیروز خواهیم شد.اما میکایاه بر ضد من نبوت میکند!میکایاه میگوید من هر آنچه را خواهم گفت که خدا با من در میان بگذارد.آیه 18 «و اوگفت پس کلام یهوه را بشنوید من یهوه را بر کرسی خود نشسته دیدم وتمام لشکر آسمان را که در دست چپ و راست او ایستاده بود.و خدا گفت که کیست که آخاب پادشاه را اغوا نماید تا برود تا در جلعاد بیفتد؟و آن روح پلید بیرون آمده گفت من او را فریب میدهم خدا وی را گفت به چه؟جواب داد در دهان جمیع انبیایش روح فریب خواهم بود او فرمود برو و وی را اغوا خواهی کرد برو و چنین کن.یهوه روحی کاذب در دهان انبیا تو گذاشته است و خدا درباره تو سخن بد گفته است». در این زمانی هستیم که خدایان بلع و اهورا مزدا و خدایان شرق هستند که هر زمینی برای خود خدایی داشت که میان خدایان عرض اندامی بود و پادشاهان خدایان زمینی مثل نبوکد نصر و فرعون قدرت خود را از خدای مورد پرستش در آن سرزمین بود.در فرهنگ بین النهرین(ایران باستان)اهریمن و خدا در کنار هم هستند و دائم در جنگ هستند.اگر سال نیکو بود اهورا مزدا پیروز شده بود و اگر قحطی میبود اهریمن پیروز شده بود.پس باور مردم عرض اندام بین خدایان است که بالاخره کی خداست و حرف آخر را میزند؟در این آیه خدا اجازه داد و اجازه ی خدا لزوما قلب خدا و تایید خدا نیست.زیرا خدا به انسان اقتدار و اختیار داده است به همین دلیل میگوید برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم،انتخاب کن.ازدواج آخاب با بی ایمان او را از چتر خدا بیرون آورد.بعد سرکشی میکند و فوم اسرائیل را به گناه میکشد تورات را نمیخواند و خدایان غیر را پرستش میکند و قوم اسرائیل را به بت پرستی میکشد(وقتی سر یک جایی که دارای اقتدار است و مطابق کلام خدا رفتار نکند وقتی بلایی بیاید حمایت خدا را نخواهد داشت).

اشتراک