چه کنم وقتی خدا جواب دعايم را نمیده ؟…

کشیش سیامک زرگری
26 ژانویه, 2020

چکیده موعظه

همیشه روزهای بحران نیست که خدا سکوت میکند گاهی افرادی برای چیزهای عالی دعا میکنند اما جوابی نیست.این به معنی آن نیست که خدا حضور ندارد بلکه خدا حاضر است و در حال تبدیل تو است .روزهای سخت زندگی تو دقیقا جایی است که خدا بیشتر از قبل حضور دارد اما تو احساس نمیکنی.در تمام طول بیابان که قوم اسرائیل از مصر بیرون آمده بودند خواهش های زیادی از خدا داشتند اما خدا هیچ کدام را نداد اما در عین حال هم دیده نشد یک شب سرگرسنه بر زمین بگذارند.خدا نیازهای آنها را میداد.شاید خدا هر چه بگویی جواب ندهد اما نیازهای تو را خواهد داد.در طی این 40 سال قوم اسرائیل هر گرز گرسنه نشد و لباسهایشان پاره نشد.خواهش های ما ورای زندگی ما است و برای امورات خوشایند ما است خدا میگوید اگر به فکر ملکوت من باشی من نیازت را میدهم (نه هر چه میخواهی)،نان و سلامتی جز نیازهای زندگی ما است از این رو در دعا میگوییم نان کفاف به ما بده.کلام خدا نیز نیاز روح ما است.وقتی چیزهایی که میخواهیم نشده میگوییم خدا نیست!خدارا با چیستی ها مقایسه میکنیم و میسنجیم.از این رو میشویم موجودات شرطی که خدا باید چیزی به ما بدهد اگر ندهد یا ما را دوست ندارد یا ما را رها کرده یا گناهی کردیم وشیطان شروع میکند به محکومیت و این یک فریب است.خدا رد این روزهای سخت است که اجازه میدهد وفاداری و اعتماد تو به خدا شکل بگیرد و بیشتر شود.غزل غزلها 3« خدا دوست دارد جاهایی سکوت کند و پنهان شود ببیند تو چه میکنی؟»خدا را برای نیازها نه بلکه برای خودش او را بخواهیم.خدا با همه اینطور نیست با بعضی ها اینطوره اگر امروز نیز با تو چنین است چون طور دیگری روی تو حساب میکند.موسی که در دربار مصر بهترین جایگاه و امکانات را داشت وقتی خدا او را بیرون میبرد تا سرزمین موعود ببرد هیچ گاه حاضر نمیشود به مصر برگردد اما قوم اسرائیل با آن همه سختی که در مصر داشت میخواست برگردد چرا؟زیرا موسی خدا را تجربه کرده بود به حدی که تجربه ی خدا را به همه چیز ارزش میداد اما قوم خدا فقط نعمت های خدا را دیده بودند...........

اشتراک