چون روح القدس بر تو آید ، قوت خواهی یافت

کشیش سیامک زرگری
5 ژانویه, 2014

چکیده موعظه

 

اعمال رسولان 1:8 چون روح القدس بر تو آید قوت خواهی یافت و شاهدان من خواهید شد.خنوخ با خدا راه میرفت.300 سال خدا با خنوخ راه میرفت.هر روز خدا او را برای تجربه ای تازه دعوت میکرد.اگر این آیه در زندگی تو رخ دهد تو نیز چون خنوخ با خدا راه خواهی رفت چون موسی در ابر آتش از خدا راهنمایی خواهی گرفت مثل یوشع دیوار های اریحا را فرو بریزی مثل سامسون قدرت خدا را بگیری مثل دبوره قوم خدا را نجات دهی مثل داوود برای خدا سرود ها میخوانی.مثل سموئیل صدای خدا را میشنوی.مثل پطرس سایه ی تو شفا خواهد آورد.این آیه قوت بسیار دارد و عجایب بسیار خواهد کرد اگر در زندگی ما رخ دهد.عهد عتیق عمل خدای پدر است،اناجیل عمل خدای پسر است ،اعمال رسولان عمل روح القدس خداوند است. 1:8 چون روح القدس بر تو آید قوت خواهی یافت و شاهدان من خواهید شد.در پرستش ها قوت بسیاری است که روح خدا عجیب کار خواهد کرد.در پرستش ها بمان روح خدا بر تو خواهد آمد نبوت خواهی کرد و صدای خدا را خواهی شنید و به مرد و زن دیگری تبدیل خواهی شد.تبدیل کار روح قدوس خدا است.وقتی تبدیل رخ میدهد خودِ تو معجزه ی خدا میشوی.وقتی روح خدا آید قوت خواهی یافت کاری که نمیتوانی را انجام دهی .کاری که میخواهی و نمیتوانی انجام خواهد شد.هر چه رخ میدهد در آمدن روح و قوت او است.قوتی که ما نداریم و این باعث میشود در زندگی خود کم بیاوریم و ببریم.در یونانی (دیناموس)به معنی قوت است.دیناموس چیست؟قدرت ،قوت و نیرو ی انجام کاری.وقتی روح القدس بر تو آید توانایی انجام کاری را خواهی داشت که در حالت معمولی نداری.این چیزی است که جامعه مسیحی ایرانی نیاز دارد قوت خدا را تجربه کند.عیسی به شاگردان میگوید از اورشلیم بروید و به پادشاهی خدا موعظه کنید.(

اشتراک