چگونه از مسح و اقتدار خود محافظت کنیم؟

کشیش سیامک زرگری
24 می, 2020

چکیده موعظه

 

ما باید از برکاتی که خدا به ما میدهد محافظت کنیم.او به ما فیض های رنگارنگ عطا میکند او خدای رحمت ها است اما ما هم سهمی برای حفظ این برکات داریم.چونه از مسح خود حفاظت کنیم؟

وقتی داوود راجع به کوه خدا حرف میزند راجع به کوه صهیون خیمه ی پرسش خدا است.در مزمور میگوید کیست که به کوه خدا برآید ؟کوه سمبل اقتدار استواری و پابرجا بودن است.کیست که در جایگاه اقتدار خدا بایستد؟در حضور خدا برود؟کوه سمبل مکان سکونت خدا نیز هست.جایی که حضور خدا هست،اقتدار نیز هست زیرا خدای ما خدای صاحب اقتدار است.این اقتدار در حضور خدا اتفاق میفتد.چگونه میتوان به حضور خد رفت و اقتدار او را دریافت کرد؟رفتن در این کوه یک چیز است،ماندن در این کوه و ساکن شدن در این حضور چیز دیگری است.داوود میگوید کیست بیاید در حضور خدا و کیست در این حضور ساکن شود؟شخص در عهد عتیق هم مردم  با قربانی دادن میتوانستند به حضور خدا بروند اما همه در حضور خدا نمیماندند.ساکن شدن جایی است که تو در آنجا آرامش و امنیت داشته باشی.آن جا را خانه ی خودت بدانی.داوود میگوید میخواهم تمام ایام عمرم در خانه خدا ساکن باشم.هر چه بیشتر در ایم حضور بمانی به اقتدارت افزوده میشود.گاهی با روح شروع میکنیم و بعد نفسانی پیش میرویم و این کار نفسانی اقتدار را میزند.باید یاد بگیریم این اقتدار را حفظ کنیم.در کتاب مقدس عده ی بسیاری به این کوه آمدند اما عده ی کمی در این کوه ساکن شدند.داوود همین را میگوید:چگونه در قدس تو ساکن شوم؟چرا ایمانداران که همه در عیسی صاحب اقتدار هستند نمیتوانند از اقتدار خود استفاده کنند و شیطان این اقتدار را میدزدد؟؟چگونه باید در این اقتدار ماند و ساکن شد و امانت داری کنیم؟واژه ی قدس به قدس القداس اشاره دارد جایی که صندوق عهد بود و داوود در واقع میگوید کیست که در عهد یهوه ساکن شود؟(به عهد خداوفا کردن).کلام و روح و مسح ما را به قدس های خدا میبرد و بعد به قدس الاقداس میبرد و اینجا جای کوچکی است که فقط یک نفر جا دارد آنجا باشد.جایی که خودش است و خدا و جایی برای نفر دوم نیست.چقدر در پرستش ها تنها خودت هستی و خدا ؟شیطان سعی میکند قدوسیت تو را بزند.قدوسیت یا کادوش فقط گناه کردن نیست.باید معنی کادش را بدانیم.قدوسیت برای هر چیزی سه معنی دارد:,,,,,

اشتراک