چگونه با این همه درد از گذشته آزاد شوم؟

کشیش سیامک زرگری
21 ژوئن, 2020

چکیده موعظه

وقتی کلام خدا را نگاه میکنیم نه تنها انسان را در سه بعد معرفی میکند ایمانداران نیز سه دسته اند :نفسانی جسمانی و روحانی.خدا ما را فراخوانده تا در ملکوت او روحانی بوده روحانی فکر کنیم در روح فکر کرده و در روح عمل کنیم.گاه از خود ناراحت میشویم چرا با اینکه خدا را دوست داریم در مواقع بحران انسانی عمل میکنیم؟چرا جسمانی انتخاب میکنم علی رغم اینکه خدا را دوست دارم؟وقتر تو روحانی فکر کنی دروازه ملکوت آسمان که ملکوت روحانی است برای تو باز خواهد بود برکات روحانی مکاشفات روحانی برای تو که روحانی هستی خواهد بود.منظور از فرد روحانی آدمی فروتن و دلنشین اما در عین حال پر از اقتدار .بر مذبح سنگی آنچه باید قربانی شود نفس ما است،قلب ما است.چایی که بین فکر و احساس اراده ات ،میل خدا را انتخاب کنی و به خدا اعتماد کنی.در اینجا مذبحی به نام مذبح سنگی را بنا میکنی.آتش و مسح و اقتدار بر مذبح بی قربانی معنی ندارد.همیشه فصل های خدا با یک قربانی شروع میشود و قربانی یعنی خدایا خودم را میل و اراده ام را مطیع تو میکنم.آنجا فصل تازه ای از زندگی تو شروع میشود.مذبح سنگی و اطاعتت را بنا کن.مذبح اقتدار عظیمی دارد.شیطان میخواهد از خطای تو استفادع کند و مسح ات را بدزدد اما وقتی سکوت میکنی و تحمل میکنی و هیچ کار نه کار خوب نه بد انجام نمیدهیم و تنها اراده ی خدا را انجام میدهیم. حتی شیطان سعی میکند با سوق دادن ما انجام کارهای خوب خارج از اراده ی خدا ما را از چتر خدا خارج کند.خدا میخواهد در خانه های ما دائم مذبح سنگی روشن باشد و قربانی های خود را بر آن قرار دهیم.ابراهیم با خدا روی مذبح سنگی آنجا که بین قلب خودش و اراده ی خدا تصمیم گرفت اراده ی خدا که پسرش اسحاق را قربانی خواسته بود میل پدر را به انجام برساند و این نوع اطاعت باعث شد خدا ابراهیم را دوست خود بخواند.اسحاق زندگی تو چیست؟چه چیز در زندگی تو اول است؟کی و چی اول است؟خدا میخواهد جای اول باشد.مانیز وارث برکت ابراهیم هستیم در اطاعت بمانیم و مذبح اطاعت را بنا کنیم تا اتش خدا آن مسح و قوت خدا جاری شود.عیسی نیز مذبح سنگی داشت روی سنگهای صخره ی جلجتا و خودش به عنوان قربانی،مذبح بنا کرد از این رو قدرت شیطان را کشید پایین ،زیرا اراده ی خدا انجام شد.شیطان تمام دنیا و اقتدار دنیا را میخواست به عیسی بدهد تا عیسی برای او مذبح بنا کند برای پرستش،زیرا میداند رد مذبح چه اقتداری است.متی 28:19«مسیح میگوید تمامی قدرت آسمان و ز مین به من داده شده» چی شد ؟در باب 4 تمام این قدرت ها دست شیطان بود کجا این قدرت ها دست عیسی آمد؟.وقتی عیسی مصلوب شد و به دنیای مردگان رفت چون بیگناه بود تمامی قدرت ها ی شیطان را پس گرفت و روی این مذبح قدرت شیطان را شکست .این قانون خدا است،تمامی مردان و زنان خدا مذبح بنا کردند.ما باید مذبح هایمان روشن باشد.,,,,

اشتراک