چگونه برکت بگيرم و برکت باشم ؟ معنی دوم شالوم

کشیش سیامک زرگری
27 می, 2018

چکیده موعظه

اولین مفهوم شالوم را شفا خواندیم.دومین مفهوم برکت بود.تمام شخصیت خدا را میتوان در «یهوه برکا»خلاصه کرد.شفا،رحمت،فیض،حضور خدا،و.. هر چه از خدا جاری شود برکت است.تثتیه28 لیستی است از برکات خداوند.برکت ثمره ی انتخاب ماست که راه خدا را بر راه خود ترجیح داده و زیر اقتدار خدا میرویم.تا هر کجا روی او همراه تو خواهد بود و دعایی که در خانه تو کرده شود به آسمان بلند کرده میشود.مشغول همه چیز هسیم جز اینکه مشغول خدا باشیم و این بحران های زیادی را در زندگی برای ما ایجاد میکند.دست خدا روی زمین باش.زندکی تو برای دیگران مبارک باشد.گاهی یک بی ایمان آنقدر برا جامعه اش مفید بوده که یک ایماندار برای محله ی خودش هم مفید نبوده است.اگر در این سرزمین اکنون امنیت و آرامی است،اگر کسی به دیگری کمک میکند، چرا که این را مسیحیان قبلا در این زمین کاشته اند.چگونه میتوانیم برکت را داشته باشیم؟اولین قانون برکت ،اطاعت است (خدایا اجازه میدهم در زندگی ام دخالت کنی تو اقتدار داری) پس اینگونه تو بشو (پدر-مادر) نسل بعدی ات به جهت برکت با اطاعت است که هر برکتی در پدر است برای تو میشود و هر جنگی برتوست برای او نیز خواهد بود و او کنار تو می ایستد.مشورت های خدا را در هر مرحله ای از زندگی ات بپرس.جواب های نه ای که خدا میدهد مطلق نیست بلکه به این معناست: (الان نه زمان دیگری،در این محیط نه بلکه محیط دیگر،این شخص نه بلکه شخص دیگر).دومین قانون برکت،قانون «دادن»است.اگر میخواهی خدا از تو بعنوان منبع برکت استفاده کند،خدا در دنیا میگردد دنبال کسانی که به آنها اعتماد کنه و آنها را منبع برکت کند بر روی زمین.وقتی قلب دهنده دارید،آنچه من دارم برای من نیست چونکه به من داده شده است(فعل دادن را میشناسم چون به من داده شده)پس به این خاطر میدهم.تصمیم بگیر که خدیا میخواهم دست تو برکت تو و ابزار تو روی زمین باشم.گاهی به این نتیجه میرسیم این ماه نه ماه دیگه،خدا خودش شرایط ما را میداند،و رفتار ما با خدا اینگونه است.ثروت در کتاب مقدس به زیادی داشتن نیست بلکه به معنی محتاج نبودن است،مقروض نبودن است.آرزو های ما نیاز های ما نیست.......

اشتراک