چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

کشیش سیامک زرگری
20 دسامبر, 2015

چکیده موعظه

مانع بعدی میتواند در عدالت ما باشد.نه اینکه عادل نباشیم بلکه یعنی مطابق عدالت خود دعا نکنیم.کلام خدا میگوید ما از ایمان به ایمان جلو میرویم.کلام خدا میگوید اگر ایمان داشته باشی به این کوه بگویی جا به جا شو خواهد شد .اما خیلی ها نمیتوانند کوه های زندگی خود را جا به جا کنند.مشکل کجا است؟این آیه راجع به ایمان نجات بخش نیست بلکه منظور ایمان زندگی ما است که با ایمان نجات بخشی که ما را به آسمان میبرد متفاوت است.ایمانی که شخص عادل بر آن زیست میکند چیست؟این ایمانی نیست که یک شبه رخ دهد!خدا میگوید تو به ایمان نجات میابی و روح تو در نجات است اما روان تو باید پروسه ی نجات و عدالت را طی کند.از ایمان به ایمان حرکت کنی .ما گاهی نسبت به خودمان عادل نیستیم هر چه خدا به ما میگوید تو هستی را نمیپذیریم از این رو برای عادل شمردگی خود دائم میجنگیم اما روزی در آسمان به کاملیت خود خواهیم رسید.اگر گناه میکنیم برای روانی است که مقدس نیست که نیاز دارد هر روز تقدیس شود و از تقدیس به تقدیس و از ایمان به ایمان پیش برویم.ایمانی که کوه جا به جا میکند ثمره ی راه رفتن با خدا است ثمره ی شنیدن از خدا است و ثمره ی زندگی کردن با خدا است نه فقط ایمان نجات بخش.این ایمانی که کوه ها را جا به جا میکند همان دعایی است که قوت بسیار دارد و این دعای عادلی است که در عمل کوه را جا به جا میکند.خدا شخصا و مجزا ما را نگاه میکند زیرا یک مشکل برای کسی قدر کوه بزرگ است و برای دیگری اندازه ی تپه ای است که چندان مشکل نیست.در هر صورت ایمانی از جنس ایمان خدا لازم است یعنی در ایمان خدا شریک شویم یعنی باور کنیم که قادر است و ما از قدرت عظیم او استفاده میکنیم.این جنس ایمان قدرت دارد کارهای عظیم کند و مسیح با همین جنس ایمان کارهای عظیم میکرد.تا مطمئن نباشید چیزی دریافت میکنید دستتان را جلوی کسی دراز نمیکنید اگر بکنید و چیزی نگیرید نا امید میشوید و نا امیدی ثمره ی بی ایمانی است زیرا به سمتی دراز کردی که یقین نبود اما دستی که به ایمان به سوی خدا دراز شود به ایمان نیز پر خواهد شد.ارمیا میگوید متبارک باد کسی که خداوند اعتماد اوست,,,,,,,,,,,,,,,,,

اشتراک