چگونه دعا کنم که آسمان برای من باز شود؟

کشیش سیامک زرگری
23 آگوست, 2015

چکیده موعظه

عیسی گفت تنها با من یک ساعت دعا کنید اما چطور شاگردان که یهودی بودند و این همه با دعا عجین بودند چرا نمیتوانستند یک ساعت دعا کنند؟ده نمونه دعا را مطرح کردیم که آخری آن طلبیدن روی خدا بود.نکته را بدانیمکه مراقب آمین گفتن های خود باشیم.آمین یعنی بله حقیقتا اینچنین است یا اینچنین بشود.آمین یعنی پذیرفتن آن برکتی که در حال گفته شدن است.مراقب باشیم به چیز های منفی آمین نگوییم که بر زندگی ما وارد نشود .مهم نیست به چه زبانی آمین بگویی بله گفتن تو مهم است. زبان تو یا لعنت یا رحمت را منشا میشود.اینکه چه چیز در زندگی تو وارد شود مطابق کلام تو است.وقتی کسی جمله ای را منفی میگوید و تو بله میگویی در واقع در کلام او شریک هستی.همیشه خوب بشنویم تا بفهمیم به چه چیزی آمین میگویم.با هوشیاری آمین بگو اگر جایی درست نبود آمین نگو و سکوت کن زیرا کلام ما قدرت دارد.خدا دوست دارد فرزندانش با کلام خودش به حضورش بروند زیرا خدا به تمام گفته های خودش آمین گفته است و تماما چک های قابل نقد است. خدا قلب شفاعت کننده را میپسندد زیرا این نوع قلب از جنس قلب عیسی است.کار شفیع وصل کردن و پل زدن و دلسوزی کردن است و خدا این دل را برکت میدهد .از این رو وقتی دونفرید به او بگو تو برای من دعا کن و من برای تو.خدا این دعا را برکت میدهد زیرا این نوع دعا شفاعت است.این است که مسیح در کوه برای اورشلیم دعا میکند .مسیح میرفت کوه زیتون وتمام شهر داوود را میدید و برای آن شهر دعا میکرد وقتی از کوه پایین میامد و وارد شهر میشد هر چه در آنجا میگفت میشد.هر چه در آن بالا گفته بود در این پایین انجام میشد.قلب شفاعت قلب عیسی است و خدا این قلب را برکت میدهد.در خانه ای که تو دعای شفاعت میکنی خدا آنجا را برکت داده و حفاظت میکند.وقتی شفاعت میکنیم قلب ما با قلب عیسی یکی میشود آن موقع است که هرچه در دعا گوییم میشود.خدا ما را دعوت کرده است که این قلب را داشته باشیم و برای دیگران دعا کنیم و دعای ما رو به سوی دیگری داشت است و محبت است.,,,,,

اشتراک